靠谱的体育投注

当前位置:首页 > 字数作文 > 200字作文 > 正文
文章正文

365体育投注提现

字数作文 > 200字作文 > :365体育投注提现是由小学生作文网(www.zzxu.cn)为您精心收集,如果觉得好,请把这篇文章复制到您的博客或告诉您的朋友,以下是365体育投注提现的正文:

第一篇:《成语》

成语复习

根据近年来高考在考察成语使用方面的命题趋势,高三1班中的八名成员,参考2003年修订本《汉语成语小词典》,历时三周,编辑整理出此份复习资料。共分四部分:1.易读错的成语2.易写错的成语3.易用错的成语4.不常见的成语。对于广大备考的高考考生来说,具有极强针对性。

A

安步当车dàng 安土重迁zhîng 嗷嗷待哺 áo B

百喙莫辩huì 暴虎冯河píng 暴戾恣睢lì 悲愤填膺tián 背城借一bâi 奔走相告býn 便宜行事biàn yí 兵不血刃xuâ 波谲云诡juã 不逞之徒chþng 不经之谈jÿng 不胫而走jìng 不咎既往jiù 不可胜计shâng 不可逾越yú 不见经传 zhuàn稗官野史bài 不蔓不枝màn 不祧之祖tiüo 不为已甚yǐ 不徇私情xùn 不自量力liàng 不着边际zhuï 布衣粝食lì 不稂不莠 láng yǒu 拔山扛鼎güng 傍人门户bàng 暴殄天物tiǎn jí ký zhuō mō C

层峦叠嶂 zhàng 插科打诨 hùn 垂涎欲滴xián 长歌当哭dàng 乘人之危chãng 乘虚而入chãng 瞠目结舌chýng 草菅人命jiün 惩一儆百jǐng 吹毛求疵 cÿ 鹑衣百结chún 厝火积薪cuî 瞠目而视chýng 暴虎冯河píng 疮痍满目chuüng yí 踟蹰不前chíchú 椿萱并茂chūn xuün 车载斗量 zài liáng 叱咤风云chìzhà 魑魅魍魉 chÿ mâi wǎng liǎng D

大吹大擂 lãi 大而无当 dàng 大发横财hâng 大干快上gàn 大命将泛 fþng 大模大样 mú 大煞风景shü 地主之谊 yì

丢卒保车 jū 独辟蹊径xÿ 多难兴邦nàn 大腹便便 pián 大张挞伐tà 得鱼忘筌 quán 咄咄逼人duō 等量齐观liàng 敌忾同仇kài 箪食壶浆dün sì 羝羊触藩 dÿ fün E

饿殍遍野piǎo F365体育投注提现

发人深省 xǐng 罪不当罚düng 翻箱倒箧 qiâ 繁文缛节rù 返朴归真pǔ 方枘圆凿ruì 方兴未艾 ài 防微杜渐 jiàn 放荡不羁 jÿ 斐然成章fþi 分道扬镳 biüo 焚林而畋 tián 风尘仆仆 pú 风驰电掣 châ 风光旖旎 yǐ nǐ 风流倜傥 tìtǎng 风靡一时mǐ 奉若圭臬 guÿ niâ 扶老携幼xiã 抚心自问fǔ 负隅顽抗yú 附赘悬疣 zhuì yïu 反唇相稽 jÿ 腹诽心谤 bàng 奋袂而起mâi 丰姿绰约chuî 飞来横祸hâng 返璞归真pú 焚膏继晷 guǐ 犯而不校 jiào 风光霁月jì 风流蕴藉 yùn jiâ 风声鹤唳,草木皆兵lì

1

改弦更张xián 更深人静gýng 公诸同好 hào 供不应求gōng yìng 瓜剖豆分pōu 关山迢递 tiáo dì 鬼蜮伎俩yù 个中三昧 mâi 绠短汲深gþng 寡廉鲜耻xiǎn 高屋建瓴 líng 功亏一篑 kuì 骨鲠在喉gþng 根深柢固dǐ/(根深蒂固) H

含情脉脉 mî 含英咀华jǔ 沆瀣一气hàng xiâ 号寒啼饥háo 恒河沙数 shù 横行霸道hãng 怙恶不悛 hù quün 浑金璞玉pú

J 济济一堂jǐ 家给民足jǐ 居心叵测pǒ 嘉言懿行yì 剑拔弩张nǔ 将功折罪zhã 接踵而来zhǒng 斤斤计较jiào 噤若寒蝉jìn 泾渭不分jÿng 桀骜不驯 xùn 岌岌可危jí K

开门揖盗yÿ 侃侃而谈kǎn 口中雌黄zhōng 苦心孤诣 yì L

聊以卒岁zú 鳞次栉比zhì 量入为出liàng 量才录用liàng 令人咋舌zã M

买椟还珠dú 蛮横无理hâng 毛遂自荐suì 扪心无愧mãn 鸣锣喝道hâ 酩酊大醉mǐng dǐng 目光如炬 jù 沐猴而冠 guàn N

难乎为继nán 弄巧成拙 zhuō 宁为鸡口,无为牛后nìng wãi O

呕心沥血ǒu P

牝鸡司晨 pìn 排难解纷 nàn 袍笏登场 hù Q

弃若敝屣 xǐ 强弩之末 qiáng 强人所难 qiǎng 亲密无间 jiàn 卿卿我我 qÿng 请君入瓮 wâng 曲突徙薪 qū 曲意逢迎 qū 前倨后恭 jù 翘足而待 qiáo 牵一发而动全身 fà

2

含血喷人xuâ 汗流浃背jiü 好大喜功hào 荷枪实弹hâ 横蛮无理hâng 闳钟肆外hïng 旧仇宿怨sù 积重难返zhîng 间不容发 jiün fà 坚苦卓绝zhuï 教学相长jiào xiüng 矫揉造作jiǎo 金蝉脱壳 qiào 金相玉质xiàng 径情直遂 suì

咎由自取jiù 疾风知劲草jìng恪守不渝 kâ y

ú 空穴来风xuã 岿然不动kuÿ龙骧虎步xiüng 荦荦大端luî 量体裁衣liàng 流言蜚语fýi 满腔热忱 chãn 满载而归zài 灭此朝食zhüo 名副其实fù 模棱两可lãng 磨杵成针chǔ 卖儿鬻女yù 媒妁之言shuî 奴颜婢膝bì 怒不可遏 â 排山倒海 dǎo 排忧解难 nàn 强本节用qiáng 穷兵黩武 dú

瑟瑟相调 tiáo 倾箱倒箧 dǎo 茕茕孑立 qiïng 曲径通幽 qū 去恶务尽 â 期期艾艾 ài 强不知以为知 qiǎng

热血沸腾 xuâ 人才济济 jǐ 人稠物穰 rǎng 人莫予毒 yú 日不暇给 jǐ 冗词赘句 rǒng 如出一辙 zhã 如法炮制 páo 如火如荼 tú 如胶似漆 qÿ 如履薄冰 bï 如丧考妣 bǐ 如蚁附膻 shün 如坐针毡 zhün 茹毛饮血 xuâ 乳臭未干 xiù 枘圆凿方 ruì 锐不可当 düng 若即若离 jí 人心叵测 pǒ 忍俊不禁 jÿn 如鸟兽散 sàn 戎马倥偬 kǒng zǒng 日月经天,江河行地 xíng

S365体育投注提现

丧魂落魄 sàng 深更半夜 gýng 拾遗补阙 quý 率由旧章 shuài 溯本求源 sù 噬脐莫及 shì qí T

贪赃枉法 wǎng 挑拨离间 jiàn 涕泗滂沱 tì püng W

瓦釜雷鸣 fǔ 娓娓而谈 wþi 望风披靡 mǐ X

相风使帆xiàng 休戚相关 qÿ 相形见绌 chù 烜赫一时 xuǎn Y

365体育投注提现

湮没无闻 yün 言为心声 wãi 一鳞半爪 zhǎo 一丘之貉 hã 以己度人 duï 饮鸩止渴 zhân 余勇可贾 gǔ 有恃无恐 shì 一蹴而就 cù 越俎代庖 zǔ páo Z365体育投注提现

载歌载舞 zài 獐头鼠目 zhüng 辙乱旗靡 mǐ 直言贾祸gǔ 杀一儆百 jǐng 潸然泪下 shün 赏心乐事 lâ 深中肯綮 qìng 生吞活剥 bō 数见不鲜shuîxiün

势不可当 düng 视如敝屣 xǐ 舐犊情深 shì 数典忘祖 shǔ 所向披靡 mǐ 少不更事 gýng 损兵折将sǔn 水涨船高 zhǎng 色厉内荏 rþn 少安毋躁 shǎo wú 搔首踟躇 chíchú 时乖命蹇 jiǎn 螳臂当车 düng 恬不知耻 tián 醍醐灌顶 tí hú 头童齿豁 huō 天崩地坼 châ 韬光养晦 tüo huì 剜肉补疮 wün 万马齐喑 yÿn 威风凛凛 lǐn 畏葸不前 xǐ 无庸赘述 zhuì shù 文以载道 zài 文恬武嬉 xÿ 无病自灸 jiǔ 心广体胖 pán 行远自迩 þr 胸无宿物 sù

削足适履 xuý 血海深仇 xuâ 徇情枉法 xùn 向隅而泣 yú 相机行事 xiàng 悬崖勒马 lâ 纤芥之疾 xiün jiâ 虚与委蛇 wýi yí 血流漂杵 xuâchǔ 严惩不贷 chãng 言必有中 zhîng 言简意赅 güi 养痈遗患 yōng 养尊处优 chǔ 一唱一和 hâ 一模一样 mú 一拍即合 jí 一气呵成 hý 一塌糊涂 tü 倚马可待 yǐ 一应俱全 yìng 因噎废食 yý 寅吃卯粮 mǎo 引吭高歌 háng 悠然自得 yōu 有机可乘 chãng 揠苗助长yà

怨声载道 zài 云谲波诡 juã 奄奄一息 yǎn 有条不紊 wþn 鱼目混珠 hùn 义愤填膺 yÿng 一曝/暴十寒 pù 以小人之心,度君子之腹 duï 载舟覆舟 zài 啧有烦言 zã 战战兢兢 jÿng 彰明较著 jiào 折冲尊俎 zǔ 折戟沉沙 jǐ 枕戈待旦 gý 振聋发聩 kuì 支吾其词 wú 指桑骂槐 huái 栉风沐雨 zhì 掷地有声 zhì365体育投注提现

3

365体育投注提现

中流砥柱 dǐ 钟灵毓秀yù 众口铄金 shuî 众擎易举 qíng 铢积寸累 zhū 煮豆燃萁 qí 助纣为虐 nûâ 谆谆告诫 zhūn 专横跋扈 hù 装模作样 mú 擢发难数 zhuï

自给自足 jǐ 字斟句酌 zhýn 恣意妄为 zì 罪不容诛 zhū 罪恶昭彰 zhüo 罪魁祸首 kuí 左支右绌 chù 作奸犯科 zuî 作茧自缚 jiǎn 崭露头角 zhǎn 咫尺天涯 zhǐ 众矢之的 shǐ dì 峥嵘岁月 zhýng rïng 锱铢必较zÿ zhū 趑趄不前 zÿ jū 纵横捭阖 bǎi hã A

按部就班 按图索骥 B

跋山涉水 白璧微瑕 百孔千疮 百炼成钢 暴戾恣睢 卑躬屈节 背道而驰 辩才无碍 别出心裁 波谲云诡 不辨菽麦 不过尔尔 不骄不躁 不可捉摸 不伦不类 不同凡响 C

藏污纳垢 层峦叠嶂 诚惶诚恐 惩前毖后 创业维艰 踔厉风发 D

打抱不平 大彻大悟 大发雷霆 大快人心 掉以轻心 东施效颦 豆蔻年华 E

尔虞我诈 耳鬓厮磨 F

繁文缛节 反唇相稽 发愤图强 反戈一击 放浪形骸 沸反盈天 奋发图强 奋袂而起 风云变幻 蜂拥而至 釜底抽薪 付之一炬 焚林而畋/田 G

概莫能外 感恩戴德 高屋建瓴 膏粱子弟 工力悉敌 躬逢其盛 骨瘦如柴 蛊惑人心 暗箭伤人 爱毛反裘 百步穿杨 布衣粝食 步步为营 步调一致

班门弄斧 百战不殆 搬弄是非 饱经沧桑 悲愤填膺 比比皆是 筚路蓝缕 髀肉复生 彪炳千古 别无长物 别树一帜 兵荒马乱 斑驳陆离 不逞之徒 不负重望 不共戴天 不计其数 不可理喻 不可向迩 不可逾越 不稂不莠 不宁唯是 不容置喙 不时之需 不易之论 插科打诨 察言观色 缠绵悱恻 陈词滥调 重蹈覆辙 崇山峻岭 出人头地 川流不息 从长计议 粗制滥造 顿开茅塞 咄咄怪事 读书三余 端倪可察 大题小作/做 弹尽粮绝 鼎力扶持 顶礼膜拜 动如脱兔 栋梁之材 独当一面 独树一帜 耳熟能详 方枘圆凿 防微杜渐 覆水难收 附赘悬疣 飞黄腾达 非分之想 匪夷所思 斐然成章 分崩离析 分道扬镳 分庭抗礼 纷至沓来 风驰电掣 风流倜傥 风流蕴藉 腹诽心谤 奉若圭臬 浮想联翩 抚今追昔 凤毛麟角 负隅顽抗 附庸风雅 赴汤蹈火 复蹈前辙 纲举目张 鬼蜮伎俩 国计民生 诡计多端 格杀勿论 格物致知 各行其是 鳏寡孤独 关山迢递 狗苟蝇营 孤芳自赏 孤苦伶仃 固执已见 钩/勾心斗角

4

H

憨态可掬 酣畅淋漓 含垢忍辱 皓齿蛾眉 绘声绘色 火急火燎 含糊其辞 含辛茹苦 含冤负屈 悍然不顾 好高骛远 合情合理 鸿篇巨制 祸国殃民 康庄大道 慷慨陈词 饥肠辘辘 积铢累寸 和盘托出 和颜悦色 和衷共济 后发制人 户限为穿 欢呼雀跃 涣然冰释 焕然一新 患得患失 恍如隔世 回光返照 毁家纾难 K

365体育投注提现

开诚布公 开源节流 克敌制胜 空空如也 溃不成军

刻不容缓 口蜜腹剑 枯木朽株 宽宏大量 宽洪大量 旅进旅退 夸大其词 J

聚讼纷纭 极而言之 急流勇退 绝处逢生 见机而作 桀骜不驯 金刚努目 L

龙骧虎步 历历可数 M

麻痹大意 满载而归 扪心无愧 民生凋敝 莫为已甚 P

爬罗剔抉 袍笏登场 否极泰来 Q

旗开得胜 乔装打扮 R

饶有风趣 人声鼎沸 任人唯贤 如获至宝 如坐针毡 S

飒爽英姿 姗姗来迟 岿然不动 久负盛名 佶屈聱牙 疾言厉色 艰苦卓绝 鉴往知来 截长补短 进退失据 镂骨铭心 厉兵秣马 马首是瞻 漫不经心 门可罗雀 名副其实 莫衷一是 排沙简金 蓬荜生辉 平心静气 企足而待 能言善辩 惹是生非 人寿年丰 日上三竿 如雷贯耳 入不敷出 煞费苦心 善自为谋 救亡图存 急不可待 集腋成裘 坚苦卓绝 焦头烂额 竭泽而渔 经久不息 戮力同心 鳞次栉比 卖儿鬻女 芒刺在背 绵里藏针 明辨是非 秣马厉兵 盘根错节 披肝沥胆 评头品足 义愤填膺 情景交融 人才辈出 人心叵测 戎马倥偬 如履薄冰 枘圆凿方 水泄不通 擅离职守 就地取材 急风暴雨 集思广益 坚忍不拔 矫揉造作 戒骄戒躁 精忠报国 流离转徙 满腹经纶 毛遂自荐 绵延起伏 明察暗访 幕天席地 盘石之固 披沙拣金 迫不及待 谦谦君子 茕茕孑立 人稠物穰 人心向背 如堕烟海 如芒在背 文过饰非 瞬息万变

肆无忌惮 5

鞠躬尽瘁 疾风暴雨 计日程功 坚韧不拔 叫苦不迭 金碧辉煌 鸠占鹊巢 流连忘返 满目疮痍 貌合神离 民穷财匮 明察秋毫 暮气沉沉 磐石之固 披星戴月 迫在眉睫 前仆后继 去恶务尽 人多势众 忍辱含垢 如法炮制 如丧考妣 水性杨花 九霄云外 拒谏饰非 既成事实 缄口结舌 接踵而来 金刚怒目 敬谢不敏留连忘返

满腔热忱 没精打采 明火执仗 鸣锣喝道 旁征博引 璞玉浑金 铺天盖地 群策群力 趋之若鹜 任人唯亲 如火如荼 如蚁附膻 铄石流金

第二篇:《成语大全》

成语大全☆ 中国的精华) 成语大全☆(中国的精华) 1 民族神话 鸿蒙未辟,宇宙洪荒.亿万斯年,四极不张. 盘古开天,浊沉清扬.天高地厚,乾坤朗朗. 日月经天,星宿列张.江河行地,浩浩汤汤. 女娲补天,日月重光.夸父逐日,血气贲张. 精卫填海,荡气回肠.后羿射日,功德无量. 神话故事,意味深长.民族精神,积厚流光. 2 人猿揖别 浩瀚宇宙,银河苍茫.地球生命,雨露阳光. 斗转星移,天行有常.大陆漂移,七洲四洋. 四时更替,寒来暑往.云行雨施,万物生长. 大千世界,包罗万象.自然造化,大块文章. 千岩万壑,层峦叠嶂.电闪雷鸣,狂涛巨浪. 云合雾集,千态万状.长林丰草,傲雪凌霜. 飞禽走兽,虎视鹰扬.适者生存,不主故常. 人猿揖别,挺起脊梁.劳动造人,历尽沧桑. 幕天席地,饮露餐霜.栉风沐雨,昼行夜藏. 茹毛饮血,食果为粮.穴居野处,袭叶为裳. 钻木取火,文明之光.物竞天择,万物灵长. 3 人文初祖 赤县神州,地老天荒.文明古国,源远流长. 物华天宝,灿烂辉煌.人杰地灵,万世其昌. 三皇五帝,视民如伤.经始大业,万古流芳. 神农教耕,沐雨经霜.遍尝百草,救死扶伤. 轩辕黄帝,始垂衣裳.成命百物,律吕调阳. 结绳记事,不得其详.仓颉造字,天雨粟粮. 刀耕火种,驯牛牧羊.春耕夏耘,秋收冬藏. 日出而作,植谷采桑.日落而息,处顺安常. 尧天舜日,鼓腹击壤.天下为公,尧舜禅让. 大禹治水,深孚众望.过门不入,千古传唱. 4 文武之道 夏桀商纣,多行不义.酒池肉林,骄奢淫逸. 怙恶不悛,声名狼藉.恶贯满盈,众叛亲离. 文王兴周,鸣琴而治.政简刑清,有凤来仪. 拘而演易,太极两仪.变化无穷,天人合一. 吉凶祸福,昼乾夕惕.天行其健,自强不息. 武王伐纣,仁义之师.吊民伐罪,发扬蹈厉. 牧野之战,灭此朝食.放牛归马,与民休息. 文武之道,一张一弛.礼乐刑政,宽猛相济. 周公吐哺,宵衣旰食.天下归心,沐仁浴义. 5 五霸七雄 东周王权,有名无实.礼崩乐坏,鞭长莫及. 五霸七雄,各行其是.喧宾夺主,比权量力. 厉兵秣马,攻城略地.远交近攻,弱肉强食. 名公巨卿,门庭若市.千金买骨,轻财重士. 食客三千,良莠不齐.待价而沽,择木而栖. 毛遂自荐,露才扬己.脱颖而出,名噪一时. 鸡鸣狗盗,等而下之.东奔西走,随物应机. 郑伯克段,蔑伦悖理.处心积虑,不寒而栗. 宋襄之仁,贻误战机.假仁纵敌,兵法大忌. 越王勾践,辱国丧师.卧薪尝胆,报仇雪耻. 商鞅变法,顿纲振纪.断而敢行,斧钺不避. 开罪权贵,五马分尸.闻者兴起,顽廉懦立. 赵武灵王,四面受敌.胡服骑射,高见远识. 围魏救赵,声东击西.田忌赛马,动态博弈. 悲歌易水,风萧萧兮.图穷匕现,士死知己. 李冰父子,兴修水利.天府之国,沃野千里. 都江古堰,百世之利.帝王霸业,望尘莫及. 6 百家争鸣 诸子百家,应运而生.百花

竞放,百家争鸣. 各抒己见,异彩纷呈.畅所欲言,众说纷纭. 智者见智,仁者见仁.着书立说,各显其能. 儒家学说,以仁为本.中庸之道,修齐治平. 克己复礼,天下归仁.己所不欲,勿施于人. 道德文章,历久弥新.春风化雨,泽被苍生. 老庄之道,有无相生.深藏若虚,独善其身. 绝圣弃智,和光同尘.遗世独立,小国寡民. 清心寡欲,与世无争.顺其自然,返"璞"归真. 墨家巨子,重厚少文.克勤克俭,身体力行. 非攻兼爱,排难解纷.摩顶放踵,舍己为人. 法家治国,政出一门.君主专权,以刑去刑. 令行禁止,富国强兵.严刑峻法,民不堪命. 名家善辩,领异标新.白马非马,钩深索隐. 苏秦张仪,合纵连横.朝秦暮楚,斗角勾心. 巧舌如簧,娴于辞令.高谈雄辩,绵里藏针. 孙子兵法,奇正相生.出神入化,莫测高深. 兵不厌诈,出奇制胜.诱敌深入,排兵布阵. 攻心为上,兵不血刃.知己知彼,百战百胜. 7 万世师表 大哉孔子,博闻精思.任重道远,格物致知. 十五志学,发愤忘食.举一反三,闻一知十. 见贤思齐,闻过则喜.敏而好学,三十而立. 首创私学,传授六艺.教学相长,能者为师. 有教无类,不偏不倚.因材施教,有的放矢. 诲人不倦,苦心孤诣.循循善诱,发蒙启蔽. 温?手?拢?帐≡率浴2怀芟挛剩??蕹JΑ? 周游列国,颠沛造次.君子固穷,蹈仁履义. 春秋笔法,微言大义.删诗定礼,垂范百世. 述而不作,知人论世.煌煌论语,一言穷理. 安贫乐道,朝闻夕死.川流不息,逝者如斯. 无冕素王,百世之师.金声玉振,高山仰止. 孟母三迁,善择邻里.近墨者黑,近朱者赤. 断机训子,郑重其事.教子有方,尽心竭力. 劳其筋骨,苦其心志.亚圣孟子,终成大器. 富贵不淫,贫贱不移.威武不屈,舍生取义. 平治天下,鸿鹄之志.舍我其谁,浩然之气. 8 诗经楚辞 诗三百篇,直抒胸臆.兴观群怨,诗以言志. 窈窕淑女,谦谦君子.一日不见,如三秋兮. 雨雪霏霏,杨柳依依.行道迟迟,载渴载饥. 乐而不淫,止乎礼义.悠悠我思,中心藏之. 屈子行吟,颠沛流离.上下求索,参天地兮. 离骚天问,金相玉质.黄钟大吕,沉博绝丽. 香草美人,衔华佩实.怀瑾握瑜,秉德无私. 举世皆浊,百感交集.负石沉湘,端午享祭. 9 秦皇汉武 秦皇嬴政,前无古人.席卷八荒,整顿乾坤. 中央集权,雷厉风行.设郡立县,同轨共文. 师心自用,独断专行.焚书坑儒,万马齐喑. 万里长城,蛟跃龙腾.气势磅礴,横亘古今. 佞臣赵高,利令智昏.巧言令色,借刀杀人. 指鹿为马,包藏祸心.生灵涂炭,民怨沸腾. 陈胜吴广,篝火狐鸣.登高一呼,应者如云. 揭竿而起,斩木为兵.星火燎原,三户亡秦. 西楚霸王,拔山举鼎.万夫莫当,勇冠三军. 破釜沉舟,先声夺人.一以当十,雷霆万钧. 火烧阿房,一意孤行.匹夫之勇,妇人之仁. 鸿沟中分,鸣金收兵.四面楚歌,心灰意冷. 霸王别姬,乌江自

刎.英雄本色,江山美人. 生为人杰,叱咤风云.死亦鬼雄,青史留名. 汉祖刘邦,市井平民.斩蛇逐鹿,临机制胜. 避实就虚,捷足先登.约法三章,收买人心. 鸿门赴宴,如履薄冰.随机应变,虎口余生. 招贤纳士,举贤使能.左右逢源,小屈大伸. 威加海内,舞笔弄文.衣锦还乡,竖子成名. 淮阴韩信,饱经忧患.怀才不遇,一筹莫展. 落魄江湖,时乖运蹇.胯下之辱,委曲求全. 登坛拜将,独当一面.明修暗度,背水一战. 韩信将兵,多多益善.十面埋伏,稳操胜券. 国士无双,如日中天.兔死狗烹,负屈含冤. 成也萧何,时来运转.败也萧何,感慨万端. 文景之治,开物成务.休养生息,轻徭薄赋. 以农为本,卖刀买犊.精耕细作,五谷丰熟. 安居乐业,自给自足.强本节用,民殷国富. 萧规曹随,驾轻就熟.无为而治,黄老之术. 武帝刘彻,允文允武.雄才大略,高瞻远瞩. 犁庭扫穴,开疆拓土.罢黜百家,独尊儒术. 李广难封,命蹇数奇.桃李不言,下自成蹊. 张骞出使,不远万里.丝绸之路,沟通中西. 苏武牧羊,心存社稷.卧雪吞毡,矢志不移. 昭君出塞,深明大义.琵琶胡语,如诉如泣. 太史公迁,大家风范.子承父业,家学渊源. 犯颜直谏,仗义执言.奇耻大辱,负重致远. 学究天人,大笔如椽.通达古今,成一家言. 鸿篇巨制,树碑立传.独树一帜,别开生面. 传神写照,飞文染翰.秉?手笔椋?越?荚丁? 无韵离骚,藏诸名山.史家绝唱,不刊之典. 王莽摄政,谦恭下士.沽名钓誉,偷天换日. 托古改制,徒劳无益.朝令夕改,人亡政息. 光武中兴,回天挽日.正本清源,与民更始. 班超马援,胸怀大志.投笔从戎,马革裹尸. 不入虎穴,焉得虎子.西域岭南,立功立事. 10 三国演义 东汉末年,民生凋敝.兵荒马乱,群雄竞起. 枭雄曹操,首屈一指.龙骧虎步,踌躇满志. 唯才是举,远见卓识.济济多士,如虎添翼. 发号施令,假传圣旨.身经百战,出生入死. 青梅煮酒,旁敲侧击.梦中杀人,狐性多疑. 望梅止渴,略施小计.割发代首,工于心计. 对酒当歌,横槊赋诗.才兼文武,独步一时. 老骥伏枥,志在千里.烈士暮年,壮心不已. 诸葛孔明,惊才风逸.上知天文,下知地理. 宁静致远,淡泊明志.用行舍藏,韬晦待时. 三顾茅庐,精诚所至.知遇之恩,投桃报李. 隆中对策,审时度势.指点江山,面授机宜. 临危受命,六出奇计.运筹帷幄,决胜千里. 舌战群儒,力排众议.草船借箭,妙算神机. 巧借东风,火烧赤壁.空城妙计,化险为夷. 七擒七纵,有胆有识.六出祁山,矢志不移. 文韬武略,经天纬地.苦心经营,不遗余力. 事必躬亲,日理万机.出师未捷,积劳成疾. 鞠躬尽瘁,死而后已.后继无人,此恨何及. 武圣关羽,义薄云天.赤胆忠心,神人共鉴. 桃园结义,相见恨晚.生死与共,披肝沥胆. 身在曹营,忠心在汉.过关斩将,一往无前. 华容让道,网开一面.知恩图

报,仰不愧天. 刮骨疗毒,处之泰然.夜读春秋,手不释卷. 单刀赴会,视若等闲.水淹七军,智勇双全. 位高权重,志得意满.顾盼自雄,自负不凡. 痛失荆州,令人扼腕.败走麦城,虎落平川. 三强会战,临军对阵.决一雌雄,赤壁鏖兵. 旌旗蔽日,樯橹连云.刀枪林立,剑戟森森. 风猛火烈,流急水深.人喊马嘶,鼓角齐鸣. 短兵相接,弓折刀尽.血海尸山,触目惊心. 曹军败北,豕突狼奔.灰飞烟灭,片甲不存. 周郎赤壁,羽扇纶巾.以寡敌众,大获全胜. 成事在天,谋事在人.天下大势,鼎足三分. 11 名士风流 建安风骨,三曹七子.各领风骚,驰名当世. 登高能赋,龙章凤姿.辞丰意雄,高情远致. 文章风尚,民情物理.经国大业,不朽盛事. 北海孔融,狷介之士.酒虎诗龙,负才任气. 陈王曹植,辞藻华丽.才高八斗,时运不济. 兄弟阋墙,七步成诗.煮豆燃萁,相煎何急. 洛神之赋,绝妙好辞.出水芙蓉,明眸皓齿. 凌波微步,婀娜多姿.风流蕴藉,沁人心脾. 魏晋风度,特立独行.名士风流,卓尔不群. 嵇琴阮啸,自由放任.我行我素,旁若无人. 恃才傲物,盛气凌人.落拓不羁,桀骜不驯. 广陵散绝,千载琴音.六马仰秣,旷古高韵. 书圣右军,传世兰亭.矫若惊龙,飘若浮云. 谢公灵运,独辟蹊径.寄情山水,怡志养神. 渊明高士,野鹤闲云.高风亮节,玉洁冰清. 不阿权贵,挂冠归隐.采菊东篱,望峰息心. 孤芳自赏,鹤立鸡群.世外桃源,空谷足音. 12 多事之秋 晋末乱世,多事之秋.兵连祸结,沧海横流. 肉食者鄙,未能远谋.新亭对泣,借酒浇愁. 祖逖之誓,气冲牛斗.闻鸡起舞,击楫中流. 枕戈待旦,先拔头筹.声名鹊起,动辄得咎. 前功尽弃,痛心疾首.郁郁而终,壮志未酬. 淝水之战,来者不善.投鞭断流,大言不惭. 一触即溃,人仰马翻.落花流水,抱头鼠窜. 草木皆兵,心惊胆寒.风声鹤唳,魂飞魄散. 铩羽而归,只轮不返.一蹶不振,瓦解星散. 乐府民歌,璞玉浑金.鼓角横吹,西曲吴声. 关山迢递,木兰从军.巾帼英雄,屡战屡胜. 东南雀飞,连理同心.棒打鸳鸯,绵绵此恨. 文心雕龙,体大思精.举例发凡,文论之尊. 骈四俪六,天机云锦.洛阳纸贵,共赏奇文. 隋帝杨坚,千秋人物.一统天下,鼎新革故. 暴君杨广,荒淫无度.大逆不道,杀兄弑父. 横征暴敛,巧立名目.衣冠禽兽,暴殄天物. 好大喜功,大兴土木.开凿运河,南北通途. 劳民伤财,危机四伏.祸不旋踵,引颈就戮. 13 大唐雄风 唐宗世民,十八举兵.龙腾云起,虎啸风生. 众望所归,发政施仁.励精图治,民为邦本. 前车之鉴,警钟长鸣.载舟覆舟,发人深省. 广开言路,知人善任.从谏如流,亲贤远佞. 魏征直谏,面折廷争.房谋杜断,练达老成. 科举取士,选贤任能.英雄入彀,龙跃凤鸣. 贞观之治,万象更新.风调雨顺,霞蔚云蒸. 路不拾遗,四海升平.夜不闭户,海晏河清. 武后建周,改

朝换姓.不让须眉,旷古绝伦. 大权独揽,高下在心.日月当空,六亲不认. 众矢之的,物议沸腾.依然故我,置若罔闻. 墓碑无字,聚讼纷纭.是非功过,自有公论. 盛唐气象,大风泱泱.兼收并蓄,博采众长. 四方辐辏,万流景仰.风清弊绝,物阜民康. 甲第连云,画栋雕梁.琼楼玉宇,金碧辉煌. 通都大邑,人来人往.车水马龙,纷纷攘攘. 文成公主,和亲入藏.近悦远来,日使遣唐. 丝绸古道,驼队相望.商旅如云,迎来送往. 敦煌石窟,艺术宝藏.鬼斧神工,穷形尽相. 金刚怒目,佛像端庄.力士凶猛,飞天轻翔. 吴带当风,飘拂飞扬.下笔风雷,淋漓酣畅. 文人墨客,风流倜傥.怡然自得,裘马清狂. 英雄豪杰,志在四方.意气风发,慷慨激昂. 八面来风,心驰神往.文化交融,其道大光. 开元盛世,好景不长.承平日久,袭故守常. 偏听偏信,用人不当.英雄气短,儿女情长. 杨家有女,仪态万方.千娇百媚,国色天香. 月貌花容,桃羞杏让.倾国倾城,身显名扬. 渔阳鼙鼓,惊破霓裳.安史之乱,当头一棒. 变生不测,临阵磨枪.仓卒应战,损兵折将. 劫后余生,一落千丈.天下汹汹,人心惶惶. 积重难返,病入膏肓.风雨飘摇,名存实亡. 佛教西来,落地生根.慈悲为怀,普度众生. 晨钟暮鼓,古寺青灯.四大皆空,梦幻泡影. 善男信女,心虔志诚.长斋礼佛,看破红尘. 苦海无边,因果报应.回头是岸,革面洗心. 玄奘鉴真,得道高僧.西行东渡,自度度人. 六祖慧能,明心见性.大彻大悟,六根清净. 当头棒喝,醍醐灌顶.不立文字,以心传心. 唐诗奇葩,精妙绝伦.登峰造极,炉火纯青. 意在笔先,一气呵成.千锤百炼,精益求精. 金刚怒目,佛像端庄.力士凶猛,飞天轻翔. 吴带当风,飘拂飞扬.下笔风雷,淋漓酣畅. 文人墨客,风流倜傥.怡然自得,裘马清狂. 英雄豪杰,志在四方.意气风发,慷慨激昂. 八面来风,心驰神往.文化交融,其道大光. 开元盛世,好景不长.承平日久,袭故守常. 偏听偏信,用人不当.英雄气短,儿女情长. 杨家有女,仪态万方.千娇百媚,国色天香. 月貌花容,桃羞杏让.倾国倾城,身显名扬. 渔阳鼙鼓,惊破霓裳.安史之乱,当头一棒. 变生不测,临阵磨枪.仓卒应战,损兵折将. 劫后余生,一落千丈.天下汹汹,人心惶惶. 积重难返,病入膏肓.风雨飘摇,名存实亡. 佛教西来,落地生根.慈悲为怀,普度众生. 晨钟暮鼓,古寺青灯.四大皆空,梦幻泡影. 善男信女,心虔志诚.长斋礼佛,看破红尘. 苦海无边,因果报应.回头是岸,革面洗心. 玄奘鉴真,得道高僧.西行东渡,自度度人. 六祖慧能,明心见性.大彻大悟,六根清净. 当头棒喝,醍醐灌顶.不立文字,以心传心. 唐诗奇葩,精妙绝伦.登峰造极,炉火纯青. 意在笔先,一气呵成.千锤百炼,精益求精. 雍容典雅,珠圆玉润.琅琅上口,掷地有声. 诗仙李白,文如其人.斗酒百篇,鬼哭

第三篇:《365体育投注提现15个及解释》

不白之冤bù bái zhī yuān

成语解释:白:搞清楚。没有得到辩白或洗刷的冤屈。

成语出处:明·冯梦龙《东周列国志》第四十二回:“咺之逃,非贪生怕死,实欲为太叔伸不白之冤耳!”

例 句:文革期间,许多老干部蒙受了不白之冤

沉冤莫白chén yuān mò bái

成语解释:沉冤:长期得不到伸雪的冤案;莫白:无法辩白,不能弄清。长期得不到申雪的冤屈。

成语出处:宋·张商英《鄂州谢上表》:“虽有沉冤,莫能往诉。”

例 句:案关出入,岂容蒙混。仰在研询,务得确情,不得含糊了事,以致沉冤莫白。(《晚清文学丛钞·中国现在记》第十一回)

负屈含冤fù qū hán yuān

成语解释:负:遭受;含:衔在嘴里,比喻忍受。遭受委曲,忍受冤枉。

成语出处:元·关汉卿《望江亭》第四折:“他只待强拆开我长搀搀的连理枝,生摆断我颤巍巍的并头莲。其实负屈衔冤。”

例 句:把药酒酖死宋江、卢俊义,使他们负屈含冤而死。(清·陈忱《水浒后传》第二十七回)

怀冤抱屈huái yuān bào qū

成语解释:心中有冤屈。

成语出处:南朝·梁·沈约《上言宜校勘谱籍》:“所欲既多,理无悉当,怀冤抱屈,非止百千。”

冤冤相报yuān yuān xiāng bào

成语解释:冤:冤仇;报:报复,报应。佛家语,认为冤仇总会有报应。

成语出处:元·无名氏《货郎担》第四折:“又谁知苍天有眼,偏争他来早来迟,到今日冤冤相报,解愁眉顿作欢眉。”

对头冤家duì tóu yuān jiā

成语解释:对头:冤家、仇人。指仇人。

成语出处:清·曹雪芹《红楼梦》第八十四回:“真真那一世的对头冤家!你何苦来还来使促侠·从前你妈要想害我,如今又来害妞儿,我和你几辈子的仇呢?”

喊冤叫屈hǎn yuān jiào qū

成语解释:为遭受冤屈而喊叫。

成语出处:清·曹雪芹《红楼梦》第八十三回:“那宝蟾只管喊冤叫屈,那里理会他。”

负屈衔冤fù qū xián yuān

成语解释:衔:用嘴含,这里指心里怀着。身上背着委屈,心里怀着冤枉。指蒙受冤屈,得不到昭雪。

成语出处:元·无名氏《后庭花》第四折:“今日个勘成了因奸致命一凶贼,还了报了这负屈衔冤两怨鬼。”

欢喜冤家huān xǐ yuān jiā

成语解释:表示又爱又恨的意思。小说戏曲中多用作对情人或儿女的亲热称呼。

成语出处:元·童童学士《新水令·念远》:“生也因他,死也因他,恩爱人儿,冤家。”

申冤吐气shēn yuān tǔ qì

成语解释:洗雪冤屈,发泄怨恨。

冤家路窄yuān jiā lù zhǎi

成语解释:仇敌相逢在窄路上。指仇人或不愿意见面的人偏偏相遇。

成语出处:明·凌濛初《初刻拍案惊奇》卷三十:“真是冤家路窄,今日一命讨了一命。”

例 句:却不防冤家路窄,倒被阳伯偷看了去。(清·曾朴《孽海花》第二十二回)

覆盆之冤fù pén zhī yuān

成语解释:翻过来放的盆子,阳光照不到里面。形容无处申诉的冤枉。

成语出处:《抱朴子·辨问》:“周孔自偶不信仙道。日月有所不照,圣人有所不知,岂可以圣人所不为,便云天下无仙,是责三光不照覆盆之内也。”

冤有头,债有主yuān yǒu tóu,zhài yǒu zhǔ

成语解释:冤有冤头,债有债主。比喻要了解事情,必须找为主的人。

成语出处:《续传灯录》:“卓拄一下,曰:‘冤有头,债有主。’”

含冤负屈hán yuān fù qū

成语解释:遭受委曲,忍受冤枉。

成语出处:元·关汉卿《望江亭》第四折:“他只待强拆开我长搀搀的连理枝,生摆断我颤巍巍的并头莲。其实负屈衔冤。”

例 句:说无休诉不尽的含冤负屈情。(元·武汉臣《生金阁》第四折)

第四篇:《描写激动的成语有哪些?》

扼腕长叹è wàn cháng tàn

成语解释:用手握腕,长声叹息。形容情绪激动的神态。

成语出处:《晋书·刘琨传》:“臣所以泣血宵吟,扼腕长叹者也。”

耳红面赤ěr hóng miàn chì

成语解释:耳朵和面部都红了。形容过于用力、情绪激动或羞愧时的脸色。

例 句:忽见禁子走来,轻轻的向倪完耳边说了几句。倪完吃了一惊,不觉耳红面赤。(清·钱彩《说岳全传》第六十一回)

举国若狂jǔ guó ruò kuáng

成语解释:全国的人都激动得像发狂一样。

成语出处:《礼记·杂记下》:“子贡观于蜡。孔子曰:‘赐也乐乎?’对曰:‘一国之人皆若狂,赐未知其乐也。’”

例 句:为甚一纸招贴,便举国若狂如此?(清·刘鹗《老残游记》第二回)

动人心弦dòng rén xīn xián

成语解释:把心比作琴,拨动了心中的琴弦。形容事物激动人心。

例 句:这是一场动人心弦的比赛。

慨当以慷kǎi dāng yǐ kāng

成语解释:与“慷慨”意思相同,指充满正气,情绪激动。“当以”无实际意义。

成语出处:汉·曹操《短歌行》:“慨当以慷,忧思难忘。”

例 句:与知己别来十年,而此生遭际,慨当以慷,乃有出于契阔之外者。(清·侯方域《复倪玉纯书》)

慷慨陈词kāng kǎi chén cí

成语解释:慷慨:情绪激动,充满正气;陈:陈述;词:言词。指意气激昂地陈述自己的见解。

成语出处:宋·陆九渊《荆国王文公祠堂记》:“元丰之末,附丽匪人,自为定策,至造诈以诬首相,则畴昔从容问学,慷慨陈义,而诸君子之所深与者也。”

例 句:元末群盗纵横,时事不堪言矣。诗家慷慨陈词,多衰飒无余地。(潘德舆《养一斋诗话》)

慷慨赴义kāng kǎi fù yì

成语解释:慷慨:意气激昂,情绪激动。赴义:为正义而死。指大义凛然地为正义献身。

成语出处:明·朱鼎《玉镜台记·王敦反》:“大丈夫当慷慨赴义,何用悲为!”

例 句:材伏哭叩头,举火,烈妇死,三十余人从死,其慷慨赴义如此。(清·王猷定《梁烈妇传》)

慷慨激扬kāng kǎi jī yáng

成语解释:激扬:振奋昂扬。精神振奋,意气昂扬。形容情绪、语调激动昂扬而充满正气。

成语出处:《周书·韦孝宽传》:“孝宽慷慨激扬,略无顾意,士卒莫不激励,人有死难之心。”

口沸目赤kǒu fèi mù chì

成语解释:形容人情绪激动,声音脸色都很严厉的样子。

成语出处:《韩诗外传》卷九:“言人之非,目 腕,疾言喷喷,口沸目赤。”

扣人心弦kòu rén xīn xián

成语解释:把心比作琴,拨动了心中的琴弦。形容事物激动人心。

面红耳赤miàn hóng ěr chì

成语解释:脸笔耳朵都红了。形容因激动或羞渐而脸色发红。

成语出处:《朱子语类》卷二九:“今人有些小利害,便至于头红耳赤;子文却三仕三已,略无喜愠。”

例 句:不住的面红耳赤,意往神弛,身上不知怎样才好。(清·吴趼人《二十年目睹之怪现状》第一回)

情不自禁qíng bù zì jìn

成语解释:禁:抑制。感情激动得不能控制。强调完全被某种感情所支配。

成语出处:南朝梁·刘遵《七夕穿针》诗:“步月如有意,情来不自禁。”

例 句:她又情不自禁地放声哭了。(沙汀《一个秋天晚上》)

群情鼎沸qún qíng dǐng fèi

成语解释:形容群众的情绪异常激动,平静不下来。

热泪盈眶rè lèi yíng kuàng

成语解释:盈:充满;眶:眼眶。因感情激动而使眼泪充满了眼眶,形容感动至极或非常悲伤。

例 句:往往讲到孤女患难,或义妇含冤的凄惨的情形,她两人便都热泪盈眶,泪珠尽往颊上涌流着。(邹韬奋《我的母亲》)

心潮澎湃xīn cháo péng pài

成语解释:澎湃:波涛冲击的声音。心里象浪潮翻腾。形容心情十分激动,不能平静。

例 句:这特大喜讯怎能不让我们心潮澎湃,热血沸腾。

不能自已bù néng zì yǐ

成语解释:已:停止。指无法控制自己,使激动的情绪平静下来。

成语出处:唐·卢照邻《寄裴舍人书》:“慨然而咏‘富贵他人合,贫贱亲戚离’,因泣下交颐,不能自已。”

第五篇:《含泪字的常用成语及解释11个》

不见棺材不落泪bù jiàn guān cái bù luò lèi

成语解释:比喻不到彻底失败的时候不肯罢休。

例 句:咱们今将理和他说,不见棺材不落泪。(明·兰陵笑笑生《金瓶梅词话》第九十八回)

愁眉泪眼chóu méi lèi yǎn

成语解释:皱着眉头,含着眼泪。形容悲苦的样子。

成语出处:元·王实甫《西厢记》第三本第二折:“对人前巧语花言,背地里愁眉泪脸。”

热泪盈眶rè lèi yíng kuàng

成语解释:盈:充满;眶:眼眶。因感情激动而使眼泪充满了眼眶,形容感动至极或非常悲伤。

例 句:往往讲到孤女患难,或义妇含冤的凄惨的情形,她两人便都热泪盈眶,泪珠尽往颊上涌流着。(邹韬奋《我的母亲》)

泪干肠断lèi gān cháng duàn

成语解释:形容伤心到极点。

含泪字的常用成语及解释11个含泪字的常用成语及解释11个

催人泪下cuī rén lèi xià

成语解释:催:催促,促使。形容事迹十分感人,使人不禁流下眼泪。

肚里泪下dù lǐ lèi xià

成语解释:眼泪往肚里流。形容有苦说不出。

成语出处:宋·叶绍翁《四朝见闻录》:“每遇天日清美,侍上宴集,才一思之,肚里泪流。”

泪如雨下lèi rú quán yǒng

成语解释:眼泪象雨水似的直往下流。形容悲痛或害怕之极。

含泪字的常用成语及解释11个文章含泪字的常用成语及解释11个出自style="position:relative;font-weight:800;font-size:18px;height:50px;line-height:25px;">泪如泉涌lèi rú quán yǒng

成语解释:眼泪象泉水一样直往外涌。形容悲痛或害怕之极。

成语出处:唐·刘损《愤惋诗三首(其三)》“莫道诗成无泪下,泪如泉滴亦须干。”

例 句:允曰:“汝可怜汉天下生灵!”言讫,泪如泉涌。(明·罗贯中《三国演义》第八回)

声泪俱下shēng lèi jù xià

成语解释:一边说一边哭。形容极其悲恸。

成语出处:《晋书·王彬传》:“因勃然数敦曰:‘兄抗旌犯顺,杀戮忠良,谋图不轨,祸及门户。’音辞慷慨,声泪俱下。”

含泪字的常用成语及解释11个成语-成语解释-成语出处-中小学课本同步成语解释-古今成语解释

例 句:他讲到激昂时,声泪俱下。(邹韬奋《经历·高等法院》)

哭天抹泪kū tiān mǒ lèi

成语解释:形容哭哭啼啼。

血泪盈襟xuè lèi yíng jīn

成语解释:血泪:悲痛的眼泪;盈:满。眼泪流湿了衣襟。形容非常悲痛。

成语出处:唐·白居易《虢州刺史崔公墓志铭》:“遂置笏伏陛,极言是非,血泪盈襟,词竟不屈。”

第六篇:《形容人的成语知识竞赛试题(附答案)》

【哀感中年】:形容人到中年对亲友离别的伤感情绪。

【挨肩并足】:形容人群拥挤。

【挨肩擦背】:肩挨肩,背擦背。形容人多拥挤。

【挨肩擦膀】:指身体相贴近。也形容人群拥挤。

【挨肩迭背】:形容人群拥挤。

【挨肩叠背】:形容人群拥挤。

【挨三顶四】:形容人多,连接不断。同“挨三顶五”。

【挨三顶五】:形容人多,连接不断。

【挨山塞海】:形容人极多而拥挤不堪。

【捱三顶四】:形容人群拥挤,接连不断。

【捱三顶五】:形容人群拥挤,接连不断。

【矮小精悍】:悍:勇敢。形容人身材短小而精明强干。

【八百孤寒】:八百:形容很多;孤寒:指贫寒的读书人。形容人数众多,处境贫寒的读书人。也比喻贫寒之士失去依靠。

【八面见光】:形容人非常世故,各方面都能应付得很周到。

【八面玲珑】:玲珑:精巧细致,指人灵活、敏捷。本指窗户明亮轩敞。后用来形容人处世圆滑,待人接物面面俱到。

【白发苍苍】:苍苍:灰白色。头发灰白。形容人的苍老。

【白首不渝】:渝:改变。白头到老也不变。形容人一生忠诚、坚定。

【白水鉴心】:白水:清水;鉴:照。清澈的水能照见人的心。形容人心像明净的水一样纯洁。

【白字连篇】:白字:错别字。整篇文章都是错别字,形容人水平不高。

【百不得一】:一百个里面也得不到一个。形容人或物的难得或所得极少。

【百不获一】:一百个里面也得不到一个。形容人或物的难得或所得极少。

【百里挑一】:一百个当中就挑出这一个来。形容人才出众。

【百战无前】:所向无敌,形容人英勇善战。

【百爪挠心】:像有一百只脚爪在抓心一样。形容人心情错综复杂,心神不定。

【包羞忍辱】:包:包容。形容人有忍辱含垢的大气量。

【宝刀未老】:形容人到老年还依然威猛,不减当年。

【抱屈含冤】:抱屈:受委屈。形容人遭受冤屈。

【抱屈衔冤】:抱屈:受委屈;衔冤:含冤。形容人遭受冤屈。

【豹头环眼】:形容人的面目威严凶狠。

【奔逸绝尘】:奔逸:疾驰;绝尘:脚不沾尘土。形容走得极快。也形容人才十分出众,无人企及。

【比肩迭迹】:肩膀相靠,足迹相迭。形容人多。

【比肩迭踵】:形容人多。迭踵,脚尖踩脚跟。

【比肩叠迹】:肩膀相靠,足迹相叠。形容人多。

【比肩叠踵】:形容人多。叠踵,脚尖踩脚跟。

【比肩继踵】:比:挨着;踵:脚跟。肩挨着肩,脚跟着脚。形容人很多,很拥挤。

【比肩接迹】:肩膀相靠,足迹相接。形容人多或接连不断。

【比肩接踵】:犹比肩继踵。形容人很多或接连不断。

【比肩系踵】:犹比肩继踵。形容人很多或接连不断。

【彬彬济济】:形容人才盛多的样子。

【彬彬文质】:彬彬:配合谐调。原形容人既文雅又朴实,后形容人文雅有礼貌。

【炳烛之明】:点燃蜡烛,用以照明。形容人到老年,好学不倦。

【勃然不悦】:勃然:突然地;悦:高兴。形容人突然不高兴的样子。

【博通经籍】:博:广博:籍:书籍。广博而又精通经典文献。形容人学识渊博。

【不辞劳苦】:辞:推托;劳苦:劳累辛苦。不逃避劳累辛苦。形容人不怕吃苦,毅力强。

【不存芥蒂】:芥蒂:本作“蒂芥”,细小的梗塞物,比喻积在心里的怨恨或不快。心里不积存怨恨和不快。形容人心地宽,气量大。

【不骄不躁】:躁:急躁。不骄傲,不急躁。形容人态度谦逊,工作谨慎踏实。

【不进油盐】:形容人十分固执。

【不拘绳墨】:绳墨:木工用以画直线的工具,借喻法度、规矩。形容人的行为或艺术风格洒脱、豪放,超逸不羁。

【不劣方头】:劣:不好;方头:俗指不通时宜为方头。不以不通时宜为不好。形容人性格倔强、顽固。

【不落人后】:不落在别人的后面。形容人要强心盛,事事占先。

【不能容物】:物:事物;容物:容纳事物,引申指容人。形容为人气量小,心胸窄。

【不轻然诺】:轻:轻易;然诺:许诺。不随便许诺什么。形容处事谨慎。也形容人守信用。

【不容分说】:分说:辩白,解说。不容人分辩解释。

【不识之无】:连“之”字、“无”字都不认识。形容人不识字,文化水平很低。

【不吐不茹】:形容人正直不阿,不欺软怕硬。

【不由分说】:由:听从,顺便;分说:辩白,解说。不容人分辩解释。

【不知老之将至】:不知道老年即将来临。形容人专心工作,心怀愉快,忘掉自己的衰老。

【不赀之器】:赀:估量;器:才能。不可估量的才能。形容人很有才能。

【步雪履穿】:形容人穷困潦倒。

【才不半古,功已倍之】:才;有不此:古人;功:功业。才能不及古人的一半,而所立功业已多古人一倍。形容人得时遇势,易建功业。

【才望高雅】:形容人富有才学,享有很高的声望,不同流俗。

【才占八斗】:才:文才,才华。形容人学问高,文才好。

【才薄智浅】:形容人的才智浅薄。自谦的说法。

【粲花之舌】:粲花:鲜艳的花朵。形容人的言论精妙绝伦。

【草木皆兵】:把山上的草木都当做敌兵。形容人在惊慌时疑神疑鬼。

【馋獠生涎】:馋獠:骂贪食者。形容人之贪食。

【馋涎欲垂】:馋:嘴馋;涎:口水;欲:将要。馋得要往下滴口水。指人嘴馋,形容人眼红。

【尝胆眠薪】:薪:柴草。睡觉睡在柴草上,吃饭睡觉都尝一尝苦胆。形容人刻苦自励,发奋图强。

【尝胆卧薪】:薪:柴草。睡觉睡在柴草上,吃饭睡觉都尝一尝苦胆。形容人刻苦自励,发奋图强。

【怊怅若失】:怊怅:惆怅。形容人失意时感伤惆怅的情绪。

【怊怊惕惕】:怊怊:怅惘;惕惕:忧惧。形容人忧愁感伤,失意惆怅。

【超世拔俗】:超出当代,不同凡俗。形容人的思想、品德、言行等境界极高,当世罕见。

【朝露溘至】:形容人生短促好似朝露那样。

【车马辐辏】:辐辏:形容人或货物像车轮上的辐条聚集在车毂上一样。指车马集聚拥挤。

【沉浮俯仰】:形容人、事物、时势的盛衰。

【沉吟不决】:沉吟:深思吟味,引申为犹豫;决:决断。形容人遇到难题时,自言自语地决定不下来。

【沉吟未决】:沉吟:深思吟味,引伸为犹豫;决:决断。形容人遇到难题时,自言自语地决定不下来。

【吃硬不吃软】:好言好语不听从,态度一强硬,反使屈从了。形容人的外强中干,欺软怕硬。

【鸱目虎吻】:鸱:鹞鹰,一种猛禽;吻:嘴唇边。形容人相貌阴险凶恶。

【鸱视狼顾】:如鸱鸟举首而视,如狼反顾。形容人的凶狠贪戾。

【驰马试剑】:驰马:骑马飞跑;试:用。跑马舞剑。形容人骑马练剑习武。

【尺豁头童】:豁:缺口;童:原指山无草木,比喻人秃顶。头顶秃了,牙齿稀了。形容人衰老的状态。

【宠辱若惊】:惊:惊惶不安。无论受宠、受辱,心里都要振动。形容人非常计较得失。

【愁眉苦目】:愁眉:紧皱眉头。愁苦的样子。形容人忧愁苦恼。

【楚楚不凡】:形容人才出众,不同寻常。

【楚囚相对】:形容人们遭遇国难或其他变故,相对无策,徒然悲伤。

【怵惕恻隐】:怵惕:惊恐害怕。形容人既担惊受怕,又同情怜悯。

【春蚕抽丝】:蚕:昆虫名;抽:拔出。形容人的思绪、言谈牵扯无尽。

【春宵苦短】:为春天的夜晚太短而苦恼。形容人处在欢乐之中,觉得时间过得很快。

【唇红齿白】:嘴唇红,牙齿白。形容人容貌俊美。

【慈眉善目】:形容人的容貌一副善良的样子。

【慈眉善眼】:形容人的容貌一副善良的样子。同“慈眉善目”。

【粗心浮气】:浮:浮躁。形容人不细心,不沉着。

【粗中有细】:形容人说话做事表面好像粗鲁、随便,实际上却是审慎、细心。

【撺哄鸟乱】:撺哄:怂恿,起哄。形容人多起哄,七嘴八舌,像鸟聚集在一起一般噪乱。

【村筋俗骨】:形容人的品格鄙俗。

【错节盘根】:错:交错;节:枝节;盘:盘曲。树木的根枝盘旋交错。①比喻事情纷难复杂。②形容人坚韧不拔。

【达人雅志】:达人:通达事理的人;雅:高雅,高尚;致:情趣。人品高尚,情趣深远。形容人的言谈举止不俗。

【打破疑团】:消除心中的疑虑。多形容人与人之间重新获得谅解。

【打着灯笼没处找】:形容人或事物非常稀少,不容易找得到。

【大慈大悲】:慈:用爱护心给予众生以安乐;悲:用怜悯心解除众生的痛苦;慈悲:佛家语,救人苦难。形容人心肠慈善。

【大度包容】:度:度量;包:容纳。形容气量大,能宽容人。

【大度豁达】:大度:气量大;豁达:开朗。形容人宽宏开通,有度量,能容人。

【大度兼容】:度:度量;容:容纳。形容气量大,能宽容人。

【大度汪洋】:大度:气量大;汪洋:深广。形容人有度量,能容人。

【戴天蹐地】:犹戴天履地。头顶着天,脚踩着地。形容人活在天地之间。比喻恩德深广,如天高地厚。

【戴天履地】:戴:顶着天;履:踏,踩着。头顶着天,脚踩着地。形容人活在天地之间。比喻恩德深广,如天高地厚。

【戴玄履黄】:犹戴天履地。玄指天,黄指地。形容人活在天地之间。

【单身只手】:指独自一人。形容人单势孤。

【刀子嘴豆腐心】:形容人说话尖刻,但心肠很软弱。

【道路相望】:望:看见。在道上可以互相看见。形容人络绎不绝。

【道路以目】:在路上遇到不敢交谈,只是以目示意。形容人民对残暴统治的憎恨和恐惧。

【刁钻刻薄】:刁钻:狡猾奸诈。形容人狡猾奸诈,待人苛刻薄情。

【鼎水之沸】:像鼎中的水沸腾一样。形容局势不安定。有时也用以形容人声嘈杂。

【东来西去】:从东边来的,往西边去的。形容人来人往,互不相识。

【洞察秋毫】:洞察:看得很清楚;秋毫:鸟兽秋天身上新生的细毛,比喻极其细小的事物。形容人目光敏锐,任何细小的事物都能看得很清楚。

【斗筲之人】:斗:容器,一斗=十升;筲:竹器,容一斗两升。形容人的气量狭小,见识短浅。

【斗重山齐】:像北斗星一样令人敬仰,如泰山一样崇高。形容人德才兼备,享有很高的威望。

【豆重榆瞑】:原指多吃大豆使人发胖,吃榆能使人久睡。后形容人本性难改。

【短小精干】:形容人身材短小而精明强干。也形容文章、言论等简短有力。

【短小精悍】:形容人身躯短小,精明强悍。也形容文章或发言简短而有力。

【断梗飞蓬】:如同折断的枝茎,飘飞的蓬蒿一般。形容人东奔西走,生活不固定。同“断梗飘蓬”。

【断梗飘蓬】:梗:植物的枝茎;蓬:蓬蒿,遇风常吹折离根,飞转不已。如同折断的枝茎,飘飞的蓬蒿一般。形容人东奔西走,生活不固定。

【多病多愁】:形容人体弱多病,感情脆弱,容易忧愁苦闷。旧时常形容才子佳人的娇弱体态。

【多愁善感】:善:容易。经常发愁和伤感。形容人思想空虚,感情脆弱。

【夺眶而出】:眶:眼眶。眼泪一下子从眼眶中涌出。形容人因极度悲伤或极度欢喜而落泪。

【饿莩遍野】:莩:饿死的人。到处是饿死的人。形容人民因饥饿而大量死亡的悲惨景象。

【尔雅温文】:尔雅:文雅。形容人态度温和,举动斯文。指缺乏斗争性,做事不大胆泼辣,没有闯劲。

【耳聋眼花】:年老体衰者听力和视力都不好。也形容人对事物的知觉极为迟钝。

【耳听八方】:耳朵同时察听各方面来的声音。形容人很机警。

【发秃齿豁】:关发脱光,牙齿豁落。形容人已衰老。

【翻手是雨,合手是云】:翻:反转;覆:反覆。形容人反复无常或惯于玩弄权术。

【翻手为云】:翻:反转。形容人反复无常或惯于玩弄权术。

【翻手为云,覆手为雨】:形容人反复无常或惯于耍手段。

【翻手为云覆手雨】:翻:反转;覆:反覆。形容人反复无常或惯于玩弄权术。

【翻手作云覆手雨】:翻:反转;覆:反覆。形容人反复无常或惯于玩弄权术。

【翻云覆雨】:形容人反复无常或惯于耍手段。

【方寸不乱】:方寸:指心。心绪不乱。形容人遇到特殊紧急的情况时能够从容镇定。

【方头不劣】:方头:俗指不通时宜;不劣:倔强不驯顺。形容人性格倔强、顽固。

【方头不律】:形容人性格倔强、顽固。同“方头不劣”。

【方员可施】:随处可用。形容人多才多艺。

【非同寻常】:寻常:平常。形容人和事物很突出,不同于一般。

【肥头大脸】:肥肥的头,硕大的脸。形容人过于肥胖,像猪一样可憎。

【沸反连天】:形容人声喧闹,乱成一片。同“沸反盈天”。

【沸反盈天】:沸:滚翻;盈:充满。声音象水开锅一样沸腾翻滚,充满了空间。形容人声喧闹,乱成一片。

【沸沸扬扬】:沸沸:水翻滚的样子;扬扬:喧闹、翻动的样子。象沸腾的水一样喧闹。形容人声喧闹。

【纷纷攘攘】:纷纷:众多;攘攘:杂乱的样子。众多且杂乱。形容人群杂乱。

【风骨峭峻】:峭峻:山又高又陡。形容人很有骨气,刚直不阿。也比喻诗文书画雄健有力的风格。

【风流倜傥】:风流:有才学而不拘礼法;倜傥:卓异,洒脱不拘。形容人有才华而言行不受世俗礼节的拘束。

【风流酝藉】:风流:风度,标格。形容人风雅潇洒,才华横溢。也形容文章诗画意趣飘逸含蓄。

【风流缊藉】:风流:风度,标格。形容人风雅潇洒,才华横溢。也形容文章诗画意趣飘逸含蓄。

【风流蕴藉】:蕴藉:平和宽厚,含蓄内秀。形容人风雅潇洒,才华横溢。也形容文章诗画意趣飘逸含蓄。

【风声鹤唳,草木皆兵】:唳:鸟鸣。听到风声和鹤叫声,都疑心是追兵。形容人在惊慌时疑神疑鬼。

【风栉雨沐】:栉:梳头发;沐:洗头发。风梳发,雨洗头。形容人经常在外面不顾风雨地辛苦奔波。

【疯疯颠颠】:形容人行为不正常,好像有神经病似的。

【疯疯癫癫】:精神失常的样子。形容人言语行动轻狂或超出常态。

【蜂合蚁聚】:形容人群蜂蚁般杂乱地聚集在一起。同“蜂屯蚁聚”。

【蜂目豺声】:眼睛象蜂,声音象豺。形容人相貌凶恶,声音可怕。

【蜂屯乌合】:形容人群蜂蚁般杂乱地聚集在一起。同“蜂屯蚁聚”。

【蜂屯蚁附】:形容人群蜂蚁般杂乱地聚集在一起。同“蜂屯蚁聚”。

【蜂屯蚁杂】:形容人群蜂蚁般杂乱地聚集在一起。同“蜂屯蚁聚”。

【蜂拥而入】:像蜂群一样拥挤着进入。形容人多而乱。

【蜂拥蚁聚】:形容人群蜂蚁般杂乱地聚集在一起。同“蜂屯蚁聚”。

【蜂拥蚁屯】:形容人群蜂蚁般杂乱地聚集在一起。同“蜂屯蚁聚”。

【蜂攒蚁集】:形容人群蜂蚁般杂乱地聚集在一起。同“蜂屯蚁聚”。

【蜂攒蚁聚】:形容人群蜂蚁般杂乱地聚集在一起。同“蜂屯蚁聚”。

【浮头滑脑】:犹言油头滑脑。形容人轻浮狡猾。

【艴然大怒】:艴然:恼怒地。形容人十分恼怒。

【福过祸生】:过:太甚。幸福到了极点就转化为灾祸。形容人乐极生悲。

【福星高照】:形容人很幸运,有福气。

【抚梁易柱】:抚:用手托着;易:更换。指用手托房梁,更换房柱。形容人力大无穷。

【俯首受命】:俯:低下;首:头。形容人驯服顺从的样子。

【俯首听命】:听:服从,顺从;命:命令。形容人驯顺的样子。

【赴东海而死】:跳进东海淹死。形容人所下的决心极大。

【富贵草头露】:富贵不可能长久,好像草上的露水一样。形容人事无定。

【富贵他人合】:一个人富贵时,非亲非故的人也会向他聚集靠拢。形容人与人之间的亲疏关系以金钱多少和地位高低为转移。

【覆雨翻云】:形容人反复无常或惯于耍手段。

【高不可登】:形容难以达到。也形容人高高在上,使人难接近。同“高不可攀”。

【高不可攀】:攀:抓住高处的东西向上爬。高得手也攀不到。形容难以达到。也形容人高高在上,使人难接近。

【高才疾足】:形容人才能出众,行动快。同“高才捷足”。

【高才捷足】:才:才能;捷:迅速,快捷。形容人才能出众,行动快。

【高材疾足】:高材:才能高;疾足:迈步快。形容人才能出众,行事敏捷。

【高材捷足】:高材:才能高;捷足:迈步快。形容人才能出众,行事敏捷。

【高义薄云】:薄:迫近。原指文章表达的内容很有意义。后形容人很讲义气。

【高义薄云天】:原指文章表达的内容很有意义。后形容人很讲义气。同“高义薄云”。

【更仆难尽】:形容人或事物很多,数也数不过来。同“更仆难数”。

【更难仆数】:形容人或事物很多,数也数不过来。同“更仆难数”。

【更仆难数】:原意是儒行很多,一下子说不完,一件一件说就需要很长时间,即使中间换了人也未必能说完。后形容人或事物很多,数也数不过来。

【狗鼠不食汝余】:食:吃。狗猪都不吃他剩下的东西。形容人的品行极其卑鄙龌龊。

【狗彘不食其余】:狗猪都不吃他剩下的东西。形容人极其卑鄙龌龊。

【狗彘不食汝余】:食:吃。狗猪都不吃他剩下的东西。形容人的品行极其卑鄙龌龊。

【狗猪不食其余】:食:吃。狗猪都不吃他剩下的东西。形容人的品行极其卑鄙龌龊。

【孤雁出群】:出:离开。指单飞不合群的鸟。形容人很特殊,与众不同。

【寡恩薄义】:寡:少。形容人冷酷无情,刻薄自私。

【寡恩少义】:形容人冷酷无情、刻薄自私。

【寡情少义】:寡:少。形容人冷酷无情,刻薄自私。

【光前启后】:犹光前裕后。形容人功业伟大。

【光前浴浚后:光前:光大前业;裕后:遗惠后代。为祖先增光,为后代造福。形容人功业伟大。

【归之如市】:归附的人很多,像闹市一样。形容人心所向。

【诡谲多变】:谲:欺诈;诡谲:怪异。形容人的性情怪异多变。

【鬼头鬼脑】:鬼:形容人阴险狡诈。形容行为举止诡秘,不光明正大。

【寒腹短识】:形容人知识贫乏,见识短浅。

【行常带经】:行:走;经:经书。走路经常携带经书。形容人好学。

【行号巷哭】:行:路;号:大声哭叫。道路上和大街小巷里的人都在哭泣。形容人们极度悲哀。

【行如禽兽】:旧时指人无耻,行为象禽兽一样。形容人的行为卑鄙恶劣到了极点。同“行同狗豨”。

【行同狗豨】:豨:猪。人的行为丑恶,如同猪狗一样。形容人的行为卑鄙恶劣到了极点。亦作“行如禽兽”、“行若狗彘”、“行同犬彘”。

【行浊言清】:清:清高;浊:浑浊,指低下。说的是清白好话,十的是污浊坏事。形容人言行不一。

【豪放不羁】:羁:马笼头,引伸为束缚。形容人性情豪迈,不受拘束。

【豪迈不羁】:羁:束缚。形容人性情豪迈直爽,不受拘束。

【好恶不同】:爱好和憎恶各不相同。形容人的志趣和思想感情各异。

【好谋善断】:善:擅长;断:决断。形容人能不断思考,并善于判断。

【好谋无断】:好:喜爱,喜好;谋:计谋,谋划。爱用计谋,但缺少决断。形容人空有心计而没有胆略。

【好勇斗狠】:狠:暴戾,凶恶,残忍。爱逞威风,喜欢斗欧。形容人凶强好斗。

【鹤发松姿】:白色的头发,松树的姿态。形容人虽老犹健。

【鹤唳风声】:唳:鸟鸣。听到风声和鹤叫声,都疑心是追兵。形容人在惊慌时疑神疑鬼。

【轰雷贯耳】:贯:贯穿。轰响的雷声贯满了耳朵。形容人的名声很大。

【輷輷殷殷】:輷輷;象声词,同“轰轰”,指声势浩大;殷殷:震动声。形容人马众多,声势浩大。

【红光满面】:形容人的气色好,脸色红润,满面光彩。

【厚重少文】:厚重:敦厚稳重;文:文采。形容人稳重敦厚,质朴平实。

【呼之欲出】:呼:叫,喊。形容人像画得逼真,似乎叫一声就会从画中走出来。泛指文学作品中人物的描写十分生动。

【鹄峙鸾停】:形容人仪态端庄,姿容秀美。

【虎背熊腰】:背宽厚如虎,腰粗壮如熊。形容人身体魁梧健壮。

【虎视鹰扬】:扬:高举,飞起。像老虎那样雄视,像老鹰那样飞翔天空。形容人很有威仪。

【虎啸龙吟】:象虎在啸,龙在鸣。比喻相关的事物互相感应。也形容人发迹。

【滑头滑脑】:形容人狡诈、不诚实。也指圆滑,不肯负责任。

【怀诈暴憎】:暴:显露。心怀欺诈,外露憎恨。形容人阴险凶恶。

【灰身粉骨】:身体被毁成灰粉。形容人死得极惨。

【挥斥八极】:挥斥:奔放;八极:八方,极远之处。形容人的气概非凡,能力巨大。

【挥汗成雨】:挥:洒,泼。用手抹汗,汗洒下去就跟下雨一样。形容人多。

【恢奇多闻】:恢奇:特别奇特。形容人壮伟杰出,见多识广,不同寻常。

【麾斥八极】:麾斥:奔放。形容人气概非凡,不可一世。

【喙长三尺】:喙:嘴。嘴长三尺。形容人善于辨说。

【慧心灵性】:慧心:聪明。形容人聪明灵巧。

【昏昏沉沉】:形容人神志不清的样子。

【浑金白玉】:比喻天然美质,未加修饰。多用来形容人的品质淳朴善良。同“浑金璞玉”。

【浑金璞玉】:比喻天然美质,未加修饰。多用来形容人的品质淳朴善良。

【浑然天成】:形容诗文结构严密自然,用词运典毫无斧凿痕迹。亦形容人的才德完美自然。

【浑然自成】:形容诗文结构严密自然,用词运典毫无斧凿痕迹。亦形容人的才德完美自然。同“浑然天成”。

【混沌芒昧】:混沌:古人想像中的天地形成以前的状态。指上古时期人类尚未开化的状态。也形容人无知无识的样子。

【豁达大度】:豁达:胸襟开阔;大度:试题大。形容人宽宏开通,能容人。

【火眼金睛】:原指《西游记》中孙悟空能识别妖魔鬼怪的眼睛。后用以形容人的眼光锐利,能够识别真伪。

【掎裳连袂】:裙子牵住裙子,袖子连着袖子。形容人多。

【掎裳连襼】:牵裙连袖。形容人多。

【济济一堂】:济济:形容人多。形容很多有才能的人聚集在一起。

【继踵接武】:踵:脚后跟;武:足迹。脚后跟接脚后跟,足迹挨足迹。形容人数众多而拥挤不堪或接连不断。

【家谕户晓】:家家户户都知道。形容人所共知。同“家喻户晓”。

【家喻户晓】:喻:明白;晓:知道。家家户户都知道。形容人所共知。

【戛玉鸣金】:戛:敲击。敲打玉器和金器。形容声调有节奏而响亮好听。也形容人气节凛然。

【戛玉锵金】:敲打玉器和金器。形容声调有节奏而响亮好听。也形容人气节凛然。同“戛玉敲金”。

【戛玉敲冰】:戛:敲击。敲打玉器和冰块。形容声调有节奏而响亮好听。也形容人气节凛然。

【戛玉敲金】:戛:敲击。敲打玉器和金器。形容声调有节奏而响亮好听。也形容人气节凛然。

【甲冠天下】:甲冠:第一。称雄天下。形容人或事物十分突出,无与伦比。

【驾肩接迹】:形容人多。同“驾肩接武”。

【驾肩接武】:肩挨肩,脚碰脚。形容人多。

【架肩接踵】:肩挨肩,脚碰脚。形容人拥挤。

【尖嘴猴腮】:腮:面颊。尖嘴巴,瘦面颊。形容人相貌丑陋粗俗。

【尖嘴缩腮】:形容人面孔削瘦,两腮塌陷,长相丑陋。

【肩摩袂接】:人肩相摩,衣袖相接。形容人多拥挤。

【肩摩踵接】:肩碰肩,脚连脚。形容人很多,很拥挤。

【见钱如命】:看到金钱就如同生命一样追求。形容人之吝啬。

【见钱眼红】:看到钱财,眼睛就红了。形容人贪财。同“见钱眼开”。

【见钱眼开】:看到钱财,眼睛就睁大了。形容人贪财。

【见人说人话,见鬼说鬼话】:指看人说话与处事。形容人善于说话。

【江山好改,本性难移】:形容人的本性难以改变。同“江山易改,本性难移”。

【江山易改,本性难移】:人的本性的改变,比江山的变迁还要难。形容人的本性难以改变。

【江山易改,禀性难移】:人的本性的改变,比江山的变迁还要难。形容人的本性难以改变。

【焦心劳思】:形容人非常操心、担忧。

【嚼墨喷纸】:本是传说,后形容人能写文章。

【矫首昂视】:矫:抬举。抬头仰望。形容人很高傲的样子。

【接踵比肩】:踵:脚后跟。脚跟相接,肩膀相碰。形容人很多,相继不断。

【讦以为直】:讦:攻击别人短处;直:直率。揭发别人的隐私自认为坦率。形容人品奸诈虚伪。

【解人颐】:解:脱掉。笑掉人的下巴颏儿。形容人开怀大笑。

【今朝有酒今朝醉】:比喻过一天算一天。也形容人只顾眼前,没有长远打算。

【今日有酒今日醉】:比喻过一天算一天。也形容人只顾眼前,没有长远打算。同“今朝有酒今朝醉”。

【今夕有酒今夕醉】:今天有酒则今天痛饮。形容人只顾眼前享乐,没有长远打算。

【金相玉映】:比喻文章的形式和内容都完美。也形容人相貌端美。同“金相玉质”。

【金相玉振】:比喻文章的形式和内容都完美。也形容人相貌端美。同“金相玉质”。

【金相玉质】:金、玉:比喻美好;相:外貌;质:本质。比喻文章的形式和内容都完美。也形容人相貌端美。

【经风雨,见世面】:经过许多磨难,见多识广。形容人的生活阅历丰富。

【经纶满腹】:经纶:整理丝缕,引申为人的才学、本领。形容人极有才干和智谋。

【经天纬地】:经、纬:织物的竖线叫“经”,横线叫“纬”,比喻规划。规划天地。形容人的才能极大,能做非常伟大的事业。

【精采秀发】:精采:精神、神采;秀发:焕发。形容人的精神焕发。

【精彩逼人】:形容人神采奕奕或文章言语精彩感人。

【精彩秀发】:精彩:神采;秀发:焕发。形容人神采焕发。

【精悍短小】:悍:勇敢。形容人身材短小而精明强干。也形容文章、言论等简短有力。

【精明老练】:形容人机敏聪明,稳重老成。

【敬老怜贫】:老:年老的人;怜:怜恤。尊敬老人,怜恤家境困苦的人。形容人有恭谨慈爱的美好品德。

【敬老恤贫】:老:年老的人。尊敬老人,怜恤家境困苦的人。形容人有恭谨慈爱的美好品德。

【炯炯有神】:炯炯:明亮的样子。形容人的眼睛发亮,很有精神。

【鸠巢计拙】:鸠:布谷鸟;拙:笨。形容人不善经营,拙于生计。

【酒入舌出】:形容人喝酒以后喜欢唠叨。

【旧荣新辱】:过去的荣耀和现在的耻辱。形容人生无常,变化多端。

【居无定所】:指没有固定住所。形容人很忙或者十分贫穷。

【举大略细】:提出重大的,舍弃细小的。指不拘泥于细微末节,善于抓重大问题。形容人有气魄,有胆识。

【举止不凡】:举动不平凡。形容人的行为动作非同一般,与众不同。

【举止大方】:举动不俗气,不做作。形容人行为动作不拘束,堂堂正正。

【举足为法】:形容人的行为高尚,为后人所效法。

【磕头碰脑】:形容人多而相挤磕碰,或东西多而处处碰人。

【孔武有力】:孔:甚,很。形容人很有力气。

【口沸目赤】:形容人情绪激动,声音脸色都很严厉的样子。

【口快心直】:有啥说啥,想啥说啥。形容人性情直爽,语言明快。

【枯肠渴肺】:枯:枯竭。形容人十分饥渴。

【苦身焦思】:焦:焦急。形容人为某事忧心苦思。

【苦心焦思】:焦:焦急。形容人为某事忧心苦思。

【宽宏大度】:形容度量大,能容人。

【宽宏大量】:形容度量大,能容人。

【宽洪大度】:指待人宽厚,度量大,能容人。同“宽宏大度”。

【宽洪大量】:形容度量大,能容人。同“宽宏大量”。

【宽洪海量】:形容度量大,能容人。同“宽宏大量”。

【宽仁大度】:大度:气量大,能容人。为人宽厚,心胸豁达。

【狂言瞽说】:狂:狂放任性;瞽:盲目。狂妄无知,信口开河。形容人狂妄愚昧,胡说八道。

【狼奔鼠窜】:狼群鼠辈到处流窜。形容人四处奔跑逃窜。

【狼眼鼠眉】:形容人相貌凶恶。

【劳身焦思】:劳:费;焦:焦急。形容人为某事忧心苦思。

【劳神苦思】:劳:费。形容人为某事忧心苦思。

【劳心焦思】:劳:费;焦:焦急。形容人为某事忧心苦思。

【牢不可拔】:牢:牢固。异常坚固,不能攻破。形容人的意志坚定或态度固执、不能动摇。

【老成练达】:练达:指阅历多而通达人情。形容人稳重老练,通达事理。

【老成炼达】:形容人稳重老练,通达事理。

【老谋深算】:周密的筹划,深远的打算。形容人办事精明老练。

【老牛拉破车】:形容人做事就像老牛拉破车,慢慢吞吞,不讲究效率。

【老僧入定】:和尚静坐,使心定于一处,不起杂念,叫入定。形容人静静地端坐着。

【老实巴交】:形容人规规矩矩,谨慎胆小的样子。

【老朽无能】:老朽:衰老陈腐。形容人衰老不能做什么事情。

【雷轰电转】:形容人马厉声呼叫。

【傫如丧狗】:形容人失意而精神颓丧。傫,古同“累”。

【磊落奇伟】:磊落:形容胸怀坦白;奇伟:奇特伟大。形容人襟怀坦白,品德卓绝。

【磊落飒爽】:形容人豪迈开朗。

【黎庶涂炭】:形容人们处于水深火热的境地。

【里生外熟】:外表成熟,里面却夹生。形容人或事物里外不一。

【连衽成帷】:衣襟相接而成帷幕。形容人多。

【怜贫敬老】:老:年老的人;怜:怜恤。尊敬老人,怜恤家境困苦的人。形容人有恭谨慈爱的美好品德。

【联翩而至】:联翩:鸟联着翅膀疾飞的样子。形容人接连来到。

【脸软心慈】:软:和软;慈:慈善。脸面和软,心地善良。形容人不仅外表和善,心地也很仁厚。

【恋栈不去】:栈:养牲畜的棚子或栅栏。恋栈:牲畜留恋自己的圈、棚。形容人贪恋官位,不想离去。

【两手空空】:形容人手头很紧,一个钱也没有。

【烈火金刚】:形容人的意志坚强,经过严峻考验而不改变。

【临风玉树】:形容人风度潇洒,秀美多姿。同“玉树临风”。

【伶俐乖巧】:伶俐:机灵;乖巧:合人心意。形容人机警,让人满意。

【伶牙俐齿】:伶、俐:聪明,灵活。形容人机灵,很会说话。

【流风遗俗】:流传下来的风尚习俗。形容人物虽逝,风范犹存。

【龙眉凤目】:形容人英俊,气度不凡。

【龙山落帽】:在龙山上被风吹掉了帽子。形容人气度恢宏,临乱不惊。

【龙骧虎视】:象龙马高昂着头,象老虎注视着猎物。形容人的气慨威武。也比喻雄才大略。

【龙吟虎啸】:象龙在鸣,虎在啸。比喻相关的事物互相感应。也形容人发迹。

【碌碌无才】:碌碌:平庸、无能的。形容人平平庸庸,没有能力。

【碌碌无闻】:碌碌:平庸的样子。形容人平平庸庸,没有名望。

【路见不平,拔刀相救】:在路上遇见不平的事,就挺身而出干涉,为受欺的一方打抱不平。形容人见义勇为。

【路见不平,拔剑相为】:在路上遇见不平的事,就挺身而出干涉,为受欺的一方打抱不平。形容人见义勇为。

【路见不平,拔剑相助】:在路上遇见不平的事,就挺身而出干涉,为受欺的一方打抱不平。形容人见义勇为。

【络驿不绝】:络绎不绝,形容人、马等连续不断。

【落落之誉】:落落:坦荡。度量大,能容人的好名声。

【落拓不羁】:形容人性情豪放,行为散漫。

【马如流水】:形容人马熙攘。

【马如游龙】:形容人马熙熙攘攘的景象。

【马如游鱼】:形容人马熙熙攘攘的景象。同“马如游龙”。

【满腹经纶】:经纶:整理丝缕,引伸为人的才学、本领。形容人极有才干和智谋。

【满腹珠玑】:玑:不圆的珠子;珠玑:比喻优美的文章。形容人很有文才。

【眉飞目舞】:形容人非常得意兴奋的样子。

【眉飞色舞】:色:脸色。形容人得意兴奋的样子。

【眉飞色悦】:形容人非常得意兴奋的样子。

【眉清目朗】:眉:眉毛;清:清新;目:眼睛。形容人容貌清秀俊美。

【眉清目秀】:眉、目:眉毛和眼睛,泛指容貌。形容人容貌清秀不俗气。

【袂接肩摩】:袂:袖子。衣袖相连,肩膀相触。形容人非常多。

【面黄肌瘦】:脸色发黄,身体瘦削。形容人营养不良或有病的样子。

【面面相觑】:觑:看。你看我,我看你,不知道如何是好。形容人们因惊惧或无可奈何而互相望着,都不说话。

【面团团】:形容脸又胖又圆。也形容人软弱,无棱角。

【庙堂之量】:庙堂:帝王之宗庙,比喻宏大。形容人的气量大,遇事沉着冷静。

【民不畏威】:畏:害怕;威:威胁。人民不害怕威胁。形容人民的大无畏气概。

【民生涂炭】:涂:泥沼;炭:炭火。人民陷在泥塘和火坑里。形容人民处于极端困苦的境地。

【民怨沸腾】:人民的怨声就象开水在翻滚一样。形容人民对腐败黑暗的反动统治怨恨到了极点。

【民怨盈涂】:怨:怨恨;涂:通“途”;盈涂:充满道路。人民的怨恨充满道路。形容人民的怨恨情绪非常大。

【名动天下】:动:震动。名声震动天下。形容人声名显赫。

【名声赫赫】:赫赫:非常显著、盛大的样子。形容人名望很高。

【明察秋毫】:明察:看清;秋毫:秋天鸟兽身上新长的细毛。原形容人目光敏锐,任何细小的事物都能看得很清楚。后多形容人能洞察事理。

【明鉴万里】:明:眼睛亮;鉴:洞察。对外面或远方的情况了解得很清楚。形容人料事准确,识见高明。

【冥顽不化】:冥:昏昧;顽:愚蠢;不化:不接受教化。愚昧顽固,不接受教化。形容人非常顽固,不通情达理。

【命舛数奇】:舛:不顺,不幸;奇:单数,古人认为单数不吉。指命运不好,事多不顺利。用以形容人的经历坎坷,潦倒失意。

【摩肩擦背】:摩:摩擦。肩碰肩,背靠背。形容人多拥挤。

【摩肩接毂】:肩挨着肩,车轮挨着车轮。形容人多拥挤。

【摩肩接踵】:肩碰着肩,脚碰着脚。形容人多拥挤。

【摩肩如云】:摩:摩擦。肩碰肩,如云一样密集。形容人多拥挤。

【莫识一丁】:形容人一个字也不认识。

【木雕泥塑】:用木头雕刻或泥土塑造的偶像。形容人呆板不灵活或神情呆滞。

【木强少文】:木强:质朴而倔强;少文:缺少文采和礼教。形容人质朴倔强,不会文饰。

【木石心肠】:形容人心肠硬,不为情感所动。

【目目相觑】:形容人们因惊惧或无可奈何而互相望着,都不说话。同“面面相觑”。

【目往神受】:往:过;受:感受。看一眼便心领神会。形容人机智灵敏。

【目无流视】:眼睛不往四处看。形容人品行端正。

【目秀眉清】:目:眼睛;秀:秀丽;眉:眉毛;清:清新。形容人容貌清秀俊美。

【沐雨梳风】:形容人经常在外面不避风雨地辛苦奔波。同“沐雨栉风”。

【沐雨栉风】:沐:洗头发;栉:梳头发。风梳发,雨洗头。形容人经常在外面不避风雨地辛苦奔波。

【纳头便拜】:纳头;低头。一见面就低头行下拜礼。形容人谦虚有礼貌。

【难更仆数】:原意是儒行很多,一下子说不完,一件一件说就需要很长时间,即使中间换了人也未必能说完。后形容人或事物很多,数也数不过来。

【能谋善断】:善:擅长;断:决断。形容人能不断思考,并善于判断。

【能说惯道】:形容人口才好,很会讲话。

【念念有词】:念念:不停地念诵。旧指迷信的人祈祷时不停地念着口语,以通神灵。现多用来形容人嘟嘟囔囔说个不停。

【宁为太平狗,莫作离乱人】:宁:宁愿;莫:不。宁愿做太平年代的狗,也不愿做战乱年代的人。形容人们遭逢乱世的痛苦心情。

【宁为太平犬,莫作离乱人】:宁:宁愿;莫:不。宁愿做太平年代的狗,也不愿做战乱年代的人。形容人们遭逢乱世的痛苦心情。

【凝脂点漆】:形容人皮肤白,眼睛明亮。

【牛马风尘】:牛马被置于风尘里。比喻人正处于不得志的时候。也形容人奔走于道途,非常劳累。

【怕风怯雨】:怯:害怕。形容人害怕艰难困苦,娇气十足。

【拍手拍脚】:形容人极其喜悦、兴奋时的动作。

【潘江陆海】:形容人诗文方面的才华横溢。

【咆哮如雷】:形容人暴怒喊叫的神态。

【蓬头历齿】:头发蓬乱,牙齿稀疏。形容人衰老的容貌。

【蓬头跣足】:头发散乱,双脚赤裸。形容人衣冠不整的样子。

【翩翩风度】:翩翩:形容举止潇洒超脱。风度:美好的举止姿态。形容人的举止言谈超逸洒脱。

【骈肩迭迹】:形容人多拥挤。同“骈肩累迹”。

【骈肩叠迹】:形容人多拥挤。同“骈肩累迹”。

【骈肩接迹】:形容人多拥挤。同“骈肩累迹”。

【骈肩累迹】:骈:两物并列;累:重迭;迹:脚印。肩并肩,脚印合脚印。形容人多拥挤。

【骈肩累踵】:形容人多拥挤。同“骈肩累迹”。

【骈肩累足】:骈:两物并列;累:重迭;足:足迹。肩并肩,脚印合脚印。形容人多拥挤。

【飘然若仙】:飘然:神形潇洒的样子。神形潇洒好像神仙。形容人的动作潇洒自如轻盈优美。

【贫贱亲戚离】:一个人贫贱时,亲戚也会离开他。形容人与人之间的亲疏关系以金钱多少和地位高低为转移。

【贫嘴饿舌】:形容人话多令人讨厌。

【婆婆妈妈】:形容人动作琐细,言语罗唆。也形容人感情脆弱。

【魄散魂飘】:形容人临死时神志昏迷、人事不省。

【菩萨低眉】:象菩萨那样低眉看人。形容人的面貌慈祥善良。

【璞玉浑金】:比喻天然美质,未加修饰。多用来形容人的品质淳朴善良。

【七口八嘴】:形容人多口杂。同“七嘴八舌”。

【七老八十】:七八十岁。形容人年纪大。

【七舌八嘴】:形容人多口杂。同“七嘴八舌”。

【七手八脚】:形容人多手杂,动作纷乱。

【七言八语】:形容人多语杂。

【七张八嘴】:形容人多语杂。同“七嘴八张”。

【七嘴八舌】:形容人多口杂。

【七嘴八张】:形容人多语杂。

【其貌不扬】:不扬:不好看。形容人容貌难看。

【起凤腾蛟】:宛如蛟龙腾跃、凤凰起舞。形容人很有文采。

【起早挂晚】:起得早,睡得晚。形容人很勤劳。

【气食全牛】:能吃下一头牛的气慨。形容人的气魄非凡。

【气数已尽】:气数:命运。形容人已生命垂危,即将死亡或没有生命力。

【气数已衰】:气数:命运。形容人已生命垂危,即将死亡或没有生命力。

【气咽声丝】:呼吸困难,声音细微如丝。形容人极度虚弱。

【气焰嚣张】:嚣张:猖狂的样子。形容人威势逼人,猖狂放肆。

【气宇轩昂】:气宇:指人的仪表、风度;轩昂:精神饱满的样子。形容人精力充沛,风度不凡。

【器宇轩昂】:器宇:人的仪表、风度、襟怀;轩昂:精神饱满的样子。形容人精力充沛,风度不凡。

【千锤成利器】:形容人要经过长期的艰苦锻炼,才能成为有用之材。

【千里之路,不可直以绳】:千里长的路,不能够要求它像绳子一样直。形容人和事物各有不同,有优点也有缺点,不能用一个标准来衡量。

【谦虚谨慎】:形容人虚心礼让,小心谨慎。

【谦虚敬慎】:形容人虚心礼让,小心谨慎。同“谦虚谨慎”。

【巧同造化】:巧:技巧,技艺;同:一样;造化:指宇宙的造物能力。形容人的能力很大,可与宇宙的造物能力相比。

【亲不敌贵】:亲:亲戚;敌:相当;贵:地位。亲情不能胜过职位的尊卑。形容人情淡薄。

【亲亲切切】:形容人态度亲爱和善。

【禽兽不如】:连禽兽不如。形容人格低下,品行极坏。

【禽兽不若】:连禽兽不如。形容人格低下,品行极坏。

【青面獠牙】:青面:脸上泛着青色;獠牙:露在外面的长牙。旧时神怪故事中形容凶神恶鬼的面貌。现形容人面貌极其凶恶。

【轻浪浮薄】:形容人的行为轻浮浪荡。

【清和平允】:平允:性格平和。形容人的性格温和,容易接近。

【清明在躬】:清明:指人的神志很清醒;躬:指自身。形容人的心地光明正大,头脑清晰明辨。

【曲肱而枕】:肱:胳膊由肘到肩的部分,泛指胳膊。枕:枕着。枕着弯曲的胳膊睡。形容人生活恬淡,无忧无虑。

【雀儿肠肚】:雀儿:麻雀;肚:胃。形容人气量很小。

【攘来熙往】:形容人来人往,非常热闹拥挤。

【攘往熙来】:形容人来人往,喧闹纷杂。

【人凭志气虎凭威】:人靠的是志气,老虎凭的是威风。形容人必须有志气才能成就一番事业。

【人千人万】:形容人多。

【人情汹汹】:形容人心动荡不安。同“人情恟恟”。

【人情恟恟】:形容人心动荡不安。

【人如潮涌】:人像潮水般涌来。形容人很多而且拥挤。

【人山人海】:人群如山似海。形容人聚集得非常多。

【人生朝露】:形容人生短暂。

【人声鼎沸】:鼎:古代煮食器;沸:沸腾。形容人群的声音吵吵嚷嚷,就象煮开了锅一样。

【人心涣漓】:形容人心不齐。

【人心涣散】:涣散:散漫,松懈。思想不统一。形容人心不齐。

【人心叵测】:叵:不可。人的心地不可探测。形容人心险恶。

【人烟辐辏】:人烟:指人家、住户;辐辏:形容人或物聚集像车辐集中于车毂一样。指居民密集。

【日出三竿】:太阳升起来离地面已有三根竹竿那样高。约为午前八、九点钟。形容天已大亮,时间不早了。也形容人起床太晚。

【日高三丈】:犹日上三竿。形容太阳升得很高,时间不早了。也形容人起床太晚。

【日角珠庭】:形容人额角宽阔,天庭饱满,相貌不凡。

【日上三竿】:太阳升起有三根竹竿那样高。形容太阳升得很高,时间不早了。也形容人起床太晚。

【日已三竿】:形容太阳升得很高,时间不早了。也形容人起床太晚。同“日上三竿”。

【柔中有刚】:形容人的性格温柔中带有刚强。

【如雷贯耳】:贯:贯穿,进入。响亮得象雷声传进耳朵里。形容人的名声大。

【如雷灌耳】:①形容声音大(多指语音)。②形容人的名声很大。

【如山似海】:人多的象山和海一样。形容人聚集得非常多。

【弱不胜衣】:胜:禁得起。形容人很瘦弱,连衣服都承受不起。

【三分像人,七分像鬼】:形容人长相丑陋,也指人遭疾病或其折磨后不成人样子。

【三鹿郡公】:三鹿:合起来是“麤”(粗)字。形容人的粗心大意。

【三三两两】:三个两个地在一起。形容人数不多。

【三三四四】:犹三三两两。形容人数不多。

【三尸暴跳】:形容人气愤到极点。

【三尸暴跳,七窍生烟】:三尸:道家认为人体内有作崇的神,叫“三尸”或“三尸神”;七窍:指两眼、两耳、两鼻孔和嘴。形容人气愤到极点。

【三尸乱爆,七窍生烟】:三尸:道家认为人体内有作崇的神,叫“三尸”或“三尸神”;七窍:指两眼、两耳、两鼻孔和嘴。形容人气愤到极点。

【三尸神暴跳,七窍内生烟】:三尸:道家认为人体内有作崇的神,叫“三尸”或“三尸神”;七窍:指两眼、两耳、两鼻孔和嘴。形容人气愤到极点。

【桑榆之光,理无远照】:形容人已到暮年,能做的事不多了。

【桑榆之年】:形容人已到暮年。

【色飞眉舞】:色:脸色,表情。形容人非常得意兴奋的样子。

【善善恶恶】:称赞善事,憎恶坏事。形容人区别善恶,爱憎分明。

【蛇眉鼠眼】:形容人的长相丑恶,心术不正。

【蛇头鼠眼】:形容人的面相丑恶,心术不正。亦作“蛇眉鼠眼”。

【舍我复谁】:形容人敢于担当,遇有该做的事,决不退让。同“舍我其谁”。

【舍我其谁】:舍:除了。除了我还有哪一个?形容人敢于担当,遇有该做的事,决不退让。

【身大力不亏】:形容人身材高大,强壮有力。

【深奸巨滑】:奸:邪恶;猾:狡猾。形容人深于世故、奸诈狡猾。

【神佛不佑】:佑:保佑。形容人作恶多端或行为恶劣,连神仙和佛祖都不保佑。

【神魂飞越】:精神飞出体外。形容人精神恍惚,神志不定的样子。

【神惊鬼怕】:让神仙吃惊,让鬼神害怕。形容人的武艺勇猛过人或技艺十分高超。

【神气扬扬】:形容人精神焕发。

【神清骨秀】:形容人长得神态清正,端庄秀美。

【神清气朗】:①形容人心神清爽。②形容人长得神态清明,气质爽朗。

【神清气爽】:①形容人神志清爽,心情舒暢。②形容人长得神态清明,气质爽朗。

【神清气闲】:形容人神态清朗,元气充沛。

【生灵涂地】:生灵:百姓;涂:泥沼。人民陷在泥塘和火坑里。形容人民处于极端困苦的境地。

【生灵涂炭】:生灵:百姓;涂:泥沼;炭:炭火。人民陷在泥塘和火坑里。形容人民处于极端困苦的境地。

【生民涂炭】:形容人民处于极端困苦的境地。

【生气勃勃】:勃勃:旺盛的样子。形容人或社会富有朝气,充满活力。

【生气蓬勃】:蓬勃:旺盛的样子。形容人或社会富有朝气,充满活力。

【生人涂炭】:生人:百姓;涂:泥沼;炭:炭火。人民陷在泥塘和火坑里。形容人民处于极端困苦的境地。

【生世不谐】:谐:和谐、融洽。形容人命运不好。

【十步之诗】:指行走十步之内,即可做成诗。后用其形容人才学思路敏捷。

【十室九空】:室:人家。十家有九家一无所有。形容人民大量死亡或逃亡后的荒凉景象。

【史鱼秉直】:史鱼:春秋时卫国大夫,以直谏著名;秉:秉性;直:正直。史鱼秉性正直。形容人秉性刚直不阿。

【史鱼历节】:史鱼:春秋时卫国大夫,以直谏著名;历:指历尽;节:节操。史鱼历尽节操。形容人保持节操,坚持正义而忠贞不渝。

【视财如命】:形容人的吝啬,把钱财看得有如生命一般。

【嗜痂有癖】:嗜:喜爱;痂:疮口结的硬壳;癖:积久的嗜好。原指爱吃疮痂的癖性。后形容人爱好特殊的事物已成一种癖好。

【兽心人面】:面貌虽是人,心却如野兽。形容人凶恶残暴。

【瘦骨嶙嶙】:形容人或动物消瘦露骨。

【瘦骨嶙峋】:形容人或动物消瘦露骨。

【瘦骨伶仃】:形容人或动物瘦得皮包骨的样子。亦作“瘦骨零丁”。

【瘦骨零丁】:形容人瘦弱孤单的样子。

【瘦骨梭棱】:形容人或动物消瘦露骨。

【鼠目獐头】:眼睛像老鼠那样又小又圆,脑袋象獐子那样又小又尖。形容人相貌丑陋,神情狡滑。

【鼠目麞头】:麞,同“獐”。形容人相貌丑陋,神情狡滑。同“鼠目獐头”。

【数奇不偶】:奇:单数,古人认为单数不吉;不偶:不遇。指命运不好,事多不顺利。用以形容人的经历坎坷,潦倒失意。

【数奇不遇】:奇:单数,古人认为单数不吉。指命运不好,事多不顺利。用以形容人的经历坎坷,潦倒失意。

【双瞳如豆】:瞳:瞳孔。形容人的目光短浅。

【水洁冰清】:像冰水一样洁白清净。形容人品高洁或文笔雅致。

【思如涌泉】:才思犹如喷出的泉水。形容人的才思敏捷,才力充沛。

【思若涌泉】:才思犹如喷出的泉水。形容人的才思敏捷,才力充沛。

【死气沉沉】:形容气氛不活泼。也形容人精神消沉,不振作。

【四脚朝天】:四脚:指四肢。形容仰面跌倒。也形容人死去。

【肆应之才】:肆应:应对。形容人善于应对。

【松风水月】:松涛清风,流水明月。形容景色清幽。也用来形容人容貌清朗。

【松贞玉刚】:贞:坚贞;玉:玉石;刚:刚毅。形容人品质坚贞刚毅。

【耸膊成山】:肩膀耸起成了一个“山”字。形容人耸肩缩颈的相貌。也形容人体瘦削的样子。

【随踵而至】:踵:脚后跟。一个跟着一个前来。形容人来得多,接连不断。

【岁老根弥壮,阳骄叶更阴】:岁:年;弥:更加;阴:指茂盛。年岁越老根越壮实,阳光越强,枝叶越显得茂盛葱郁。形容人的阅历越深,经受考验越多,就越坚强。

【贪夫徇财】:徇:通“殉”。徇财:不顾性命以求财。爱财的人愿意为了钱财而死。形容人爱财如命。

【贪夫徇利】:徇:通“殉”,以身从物。贪财的人为财利送命。形容人爱财如命。

【贪夫狥财】:形容人爱财如命。同“贪夫徇财”。

【贪夫狥利】:形容人爱财如命。同“贪夫徇财”。

【贪夫殉利】:形容人爱财如命。同“贪夫狥利”。

【特立独行】:特:独特;立:立身。形容人的志行高洁,不同流俗。

【腾蛟起凤】:蛟:蛟龙;凤:凤凰。宛如蛟龙腾跃、凤凰起舞。形容人很有文采。

【倜傥风流】:倜傥:卓异,洒脱不拘;风流:有才学而不拘礼法。形容人有才华而言行不受世俗礼节的拘束。

【天上天下,惟我独尊】:惟:只有;尊:地位或辈分高。形容人妄自尊大,目空一切。

【填街塞巷】:形容人非常多。

【填街溢巷】:形容人非常多。

【铁打心肠】:谓心肠像铁铸成的。形容人刚强的秉性。

【铁石心肝】:犹言铁石心肠。形容人刚强的秉性。同“铁石心肠”。

【同寅协恭】:同寅:原指同具敬畏之心,后指在一处做官的人;协恭:友好合作。形容人们互相尊敬,同心协力地工作。

【铜头铁臂】:形容人勇猛强悍。同“铜头铁额”。

【铜头铁额】:铜铸的头,铁打的额。形容人勇猛强悍。

【铜心铁胆】:形容人的意志坚定。

【头白齿豁】:豁:缺口。头顶秃了,牙齿稀了。形容人衰老的状态。

【头昏脑胀】:头脑发昏。形容人的繁忙或事物毫无头绪,使人厌烦。

【头童齿豁】:童:原指山无草木,比喻人秃顶;豁:缺口。头顶秃了,牙齿稀了。形容人衰老的状态。

【投畀豺虎】:畀:给与。原指那种好搬弄是非的人,要把他扔出去喂豺狼虎豹。形容人民群众对坏人的愤恨。

【涂炭生灵】:涂:泥沼;炭:炭火;生灵:百姓。人民陷在泥塘和火坑里。形容人民处于极端困苦的境地。

【涂炭生民】:涂:泥沼;炭:炭火;生民:百姓。人民陷在泥塘和火坑里。形容人民处于极端困苦的境地。

【兔头獐脑】:獐:牙獐。形容人的面貌猥琐。

【兔头麞脑】:形容人面貌猥琐。多形容坏人。

【吞云吐雾】:原形容道士修炼养气,不吃五谷,后形容人吸烟。

【屯街塞巷】:形容人多拥挤。

【万不耐一】:耐:通“能”。一万个人里也找不到一个。形容人才极其难得。

【万夫不当】:夫:人。当:抵挡。上万个人也抵挡不住。形容人非常勇猛。亦作“万夫莫当”。

【万马皆喑】:喑:哑,失音。形容人民沉默不语。也比喻死气沉沉的局面。

【万马齐喑】:喑:哑。所有的马都沉寂无声。旧时形容人民不敢讲话。现也比喻沉闷的政治局面。

【万众睢睢】:睢睢:仰视。所有人的眼睛都看着上面。形容人们共同期待或感到惊奇的神情。

【汪洋浩博】:形容人的气度宽广、文辞豪放、学识渊博像水势浩大无边。

【汪洋自肆】:汪洋:形容文章气势浑厚,义理深广。肆:放纵。形容人的气度或文章等大气磅礴,豪放自如。

【枉曲直凑】:指在弯曲的路上却笔直地往前走。形容人笨拙死板而不知变通。

【惟我独尊】:本为推崇佛陀之辞,后用以形容人妄自尊大,目空一切。

【纬地经天】:经、纬:织物的竖线叫“经”,横线叫“纬”,比喻规划。规划天地。形容人的才能极大,能做非常伟大的事业。

【委弃泥涂】:委弃:抛弃;泥涂:泥泞的道路。被抛弃在泥泞的道路上。形容人不受重视,被弃置不用。

【温文尔雅】:温文:态度温和,有礼貌;尔雅:文雅。形容人态度温和,举动斯文。现有时也指缺乏斗争性,做事不大胆泼辣,没有闯劲。

【文鸟之梦】:形容人的文思新颖。

【文章星斗】:是文章之冠首,形容人文章写得漂亮,超群出众。

【文质彬彬】:文:文采;质:实质;彬彬:形容配合适当。原形容人既文雅又朴实,后形容人文雅有礼貌。

【文质斌斌】:原形容人既文雅又朴实,后形容人文雅有礼貌。同“文质彬彬”。

【问一知二】:问:询问;知:知道。问一知道二。形容人聪明,见多识广。

【卧薪尝胆】:薪:柴草。睡觉睡在柴草上,吃饭睡觉都尝一尝苦胆。形容人刻苦自励,发奋图强。

【乌面鹄形】:脸黑如乌,身瘦如鹄。形容人困饿潦倒之状。

【无所不窥】:窥:看。没有什么不看的。形容人见得多。

【五大三粗】:形容人高大粗壮,身材魁梧。

【五短三粗】:形容人身材矮小但很粗壮。

【熙来攘往】:形容人来人往,非常热闹拥挤。

【熙熙壤壤】:形容人来人往,喧闹纷杂。壤,通“攘”。

【熙熙攘攘】:熙熙:和乐的样子;攘攘:纷乱的样子。形容人来人往,非常热闹拥挤。

【膝下有黄金】:不肯轻易对人屈膝下跪。形容人刚正不阿,有志气。

【喜溢眉梢】:形容人很快乐的精神。

【仙风道格】:犹言仙风道骨。仙人的风度,道长的气概。形容人的风骨神采与众不同。

【仙风道骨】:骨:气概。仙人的风度,道长的气概。形容人的风骨神采与众不同。

【仙风道气】:犹仙风道骨。仙人的风度,道长的气概。形容人的风骨神采与众不同。

【向风靡然】:向风:闻风仰慕;靡然:倒伏的样子。形容人倾心向往。

【萧斧之诛】:萧斧:行刑的斧钺;诛:杀戮。受到斧钺的诛杀。形容人罪大恶极。

【嚣浮轻巧】:嚣浮:浮夸。形容人不踏实可靠。

【小家子气】:小家子:旧指出身低微的人。形容人的言谈举止及做事不大方。

【蝎蝎螫螫】:形容人婆婆妈妈,在小事情上过分地表示关心、怜惜。

【心醇气和】:醇:纯厚朴实;气:气质。心地纯朴,气质温和。形容人憨厚老实。

【心粗气浮】:粗:粗疏,轻率;浮:浮躁。形容人不细心,不沉着。

【心地狭窄】:形容人气量小。

【心浮气粗】:形容人不细心,不沉着。同“心粗气浮”。

【心浮气盛】:形容人性情浮躁,态度傲慢。

【心浮气躁】:形容人性情浮躁,做事不踏实。

【心惊胆碎】:碎:破裂。形容人极度惊惧恐慌。

【心口不一】:心里想的和嘴上说的不一样。形容人的虚伪、诡诈。

【心软意活】:软:柔和、温和。形容人心肠软,富有同情心。

【心为形役】:形:形体。心神被生活、功名利禄所驱使。形容人的思想不自由,做一些违心的事。

【心长才短】:形容人用心深远而才力不足。即力不从心。

【形单影双】:形容人无亲无友、孤独无依。

【胸次开阔】:形容人胸襟宽广。

【熊腰虎背】:腰粗壮如熊,背宽厚如虎。形容人身体魁梧健壮。

【轩昂气宇】:形容人气度不凡。亦作“气宇轩昂”。

【轩昂自若】:轩昂:形容气度不凡。形容人的气度不凡,神态如常。

【轩然霞举】:轩然:高高的样子。象云霞高高飘举。形容人俊美潇洒。

【悬珠编贝】:悬:吊挂。悬挂的明珠,编排整齐的贝壳。形容人眼睛明亮美丽和牙齿洁白整齐。

【血脉贲张】:“贲”同“偾”,紧张、兴奋。贲张,紧张而勃起。形容人非常激动、亢奋。

【压山倒海】:形容人数众多。

【压山探海】:形容人数众多。

【鸭步鹅行】:鸭和鹅行八字步,因用以形容人走路迟缓摇晃的样子。

【雅人清致】:形容人的言谈举止不俗。同“雅人深致”。

【雅人深致】:雅:高雅,高尚;致:情趣。人品高尚,情趣深远。原是赞赏《诗经·大雅》的作者有深刻的见解。后形容人的言谈举止不俗。

【亚肩迭背】:肩压肩,背挨背。形容人多拥挤。

【亚肩叠背】:前后的人肩背紧挨着。形容人多拥挤。

【烟不出火不进】:形容人慢性子,不爱说话。

【言清行浊】:清:清高;浊:浑浊,指低下。说的是清白好话,十的是污浊坏事。形容人言行不一。

【言泉会九流】:形容人口才好,滔滔不绝。

【言三语四】:言、语:说、讲。形容人多嘴杂,议论纷纷。

【言帚忘笤】:帚:扫帚;笤:条笤。说扫帚忘条笤。形容人健忘。

【眼馋肚饱】:形容人贪得无厌。

【眼观六路,耳听八方】:六路:指上、下、四方;八方:指东、南、西、北、东南、西南、西北、东北。形容人机智灵活,遇事能多方观察分析。

【眼观四处,耳听八方】:形容人机智灵活,遇事能多方观察分析。

【眼观四路,耳听八方】:形容人机智灵活,遇事能多方观察分析。

【眼泪汪汪】:眼中饱含泪水。形容人十分激动或悲痛。

【眼明手捷】:看得准,下手快。形容人反应快,动作敏捷。

【夭矫不群】:夭矫:屈曲而有气势。容貌仪态,与众不同。形容人气宇轩昂,风度出众。

【摇身一变】:旧时神怪小说中描写有神通的人能用法术一晃身子就改变自己本来的模样。现用来形容人不讲道义原则,一下子来个大改变。

【摇头摆尾】:原形容鱼悠然自在的样子。现用来形容人摇头晃脑、轻浮得意的样子。

【摇头掉尾】:原形容鱼悠然自在的样子。现用来形容人摇头晃脑、轻浮得意的样子。

【摇头麰尾】:原形容鱼悠然自在的样子。现用来形容人摇头晃脑、轻浮得意的样子。同“摇头摆尾”。

【瑶花琪树】:瑶、琪:美玉。就像美玉做的树木一样。形容人容貌智力出众。

【瑶林琼树】:瑶、琼:美玉。就像美玉做的树木一样。形容人容貌智力出众。

【瑶林玉树】:形容人容貌智力出众。同“瑶林琼树”。

【药石无功】:药石:治病的药物和石针,泛指药物;功:功用,效验。药物已经起不到作用。形容人病情严重,无法医治。

【药石无效】:药石:治病的药物和石针,泛指药物。药物已经起不到作用。形容人病情严重,无法医治。

【一表非凡】:表:外貌;凡:平凡。形容人容貌俊秀又有精神。

【一表非俗】:形容人的仪表非比寻常。

【一表人才】:表:指外貌。形容人容貌俊秀端正。

【一身百为】:为:作为。一个人能干百样事。形容人有能力,能做各种事情。

【一丝两气】:指如同一根丝一般十分疲软,上气不接下气。也可形容人呼吸微弱,将要断气的样子。

【一丝没两气】:指如同一根丝一般十分疲软,上气不接下气。也可形容人呼吸微弱,将要断气的样子。

【一榻横陈】:形容人在床上横躺着。

【一窝风】:一个蜂巢里的蜂倾巢出动。形容人多声杂,乱哄哄地一拥而上。

【一字一句】:形容人说话清楚从容。

【衣弊履穿】:弊:坏;履:鞋。衣服穿破了,鞋子磨漏了。形容人很贫穷。

【衣带宽松】:衣服肥了,腰带松了。形容人消瘦了。

【衣冠云集】:衣冠:古时士以上戴冠,衣冠连称,引申为世族士绅;云集:如云聚集,形容人多。达官显贵们集聚在一起。

【衣宽带松】:形容人消瘦。

【仪表堂堂】:仪表:人的外表,风度;堂堂:仪容庄严大方的样子。形容人的容貌端正。

【意致纵横】:意致:神情姿态;纵横:奔放。形容人的性格奔放。

【溢巷填街】:形容人非常多。

【饮啖兼人】:啖:吃。喝酒、吃饭比常人多两倍或几倍以上。形容人酒量、饭量很大。

【饮噉兼人】:噉:吃饭。喝酒、吃饭比常人多两倍或几倍以上。形容人酒量、饭量很大。

【营营苟苟】:形容人不顾廉耻,到处钻营。

【应对不穷】:应对:言语应答。指言语应答没有词穷的时候。形容人学识广博而思维敏捷,善于言辞。

【油光水滑】:①形容光滑润泽。②形容人的圆滑、狡诈。

【油头粉面】:头上擦油,脸上搽粉。形容人打扮得妖艳粗俗。

【油头滑脸】:形容人狡猾轻浮。

【油头滑面】:形容人狡猾轻浮。同“油头滑脸”。

【油头滑脑】:形容人又轻浮,又狡滑。

【油炸猢狲】:形容人轻狂浮躁。

【有仇不报非君子】:有仇不报不算大丈夫。形容人气质刚毅。

【有声无气】:①形容人气息奄奄。②形容说话无精打采。

【有为有守】:有为:有作为;有守:有操守。既有作为,又有操节。形容人的完美。

【有勇有谋】:既勇敢,又有智谋。形容人智勇双全。

【有长者风】:长者:年高望重之人。有长者的风度。形容人的品德高尚,待人大度。

【与草木俱腐】:俱:全,都。和草木一起腐烂。形容人生前无所作为,死后也默默无闻。

【与草木俱灰】:俱:全,都。和草木一起变成灰。形容人生前无所作为,死后也默默无闻。

【与草木同腐】:和草木一起腐烂。形容人生前无所作为,死后也默默无闻。

【与草木同朽】:和草木一起腐烂。形容人生前无所作为,死后也默默无闻。

【宇量深广】:宇量:器宇度量。形容人的度量宏远。

【玉洁冰清】:象玉那样洁白,象冰那样清净。形容人心地纯洁,品行端正。

【玉树临风】:形容人风度潇洒,秀美多姿。亦作“临风玉树”。

【玉质金相】:金、玉:比喻美好;质:本质;相:外貌。比喻文章的形式和内容都完美。也形容人相貌端美。

【鸢肩豺目】:耸肩似鹰,目凶如豺。形容人相貌阴险凶恶。

【原宥骸浚涵:宥:宽宥,赦罪;原宥:原谅而宽赦其罪;海涵:形容人的肚量大。原谅宽赦其罪,不去计较。

【怨声满道】:怨恨的声音充满道路。形容人民群众普遍强烈不满。

【怨声盈路】:盈:满。怨恨的声音充满道路。形容人民群众普遍强烈不满。

【怨声载道】:载:充满。怨恨的声音充满道路。形容人民群众普遍强烈不满。

【怨声载路】:载:充满。怨恨的声音充满道路。形容人民群众普遍强烈不满。

【岳镇渊渟】:如山岳屹立,如渊水停滞。本用以形容军队稳定,不可动摇。后多用以形容人坚定沉着。

【岳峙渊渟】:如山岳屹立,如渊水停滞。本用以形容军队稳定,不可动摇。后多用以形容人坚定沉着。

【阅人多矣】:形容人阅历多,跟各种各样的人打过交道,一眼就能看出人的好坏以至于他的前程。

【云奔雨骤】:奔:飞驰;骤:急行。象云一样聚散,象雨一样急骤。形容人的聚散迅速。

【云奔之涌】:象云一样奔涌聚集在一起。形容人群迅速聚集在一起。

【云心月性】:像浮云和明月一样的心性。形容人不慕名利,性情恬淡。

【酝藉风流】:酝藉:宽和有涵容。形容人的风度潇洒温文。

【缊袍不耻】:缊袍:以乱麻、乱棉絮成的袍子,指古代贫者之衣;耻:丢脸。虽然穿得很破,而不认为丢脸。形容人穷志不穷。

【咂舌攒眉】:形容人吃酸物的表情或惊讶的神情。

【载道怨声】:载:充满。道路上充满了怨恨的声音。形容人民群众普遍强烈不满。

【在谷满谷】:此指奏乐时声音遍及各处,形容道的无所不在。后形容人物众多。

【脏心烂肺】:脏:不干净。形容人的心地肮脏,不正派。

【乍雨乍晴】:乍:忽然。一会儿下雨,一会儿又天晴。形容人的心情或时局变化多端。

【张袂成帷】:张开袖子成为帷幕。形容人多。

【张袂成阴】:张开袖子能遮掩天日,成为阴天。形容人多。

【獐头鼠目】:脑袋像獐子那样又小又尖,眼睛像老鼠那样又小又圆。形容人相貌丑陋,神情狡滑。

【招之不来】:招:招呼。听到招呼不过来。形容人个性强,不轻易听命于他人。

【招之不来,麾之不去】:招:招呼。听到招呼不过来,让他走也不走。形容人个性强,不轻易听命于他人。

【昭昭之明】:昭昭:明亮。形容人能够明察秋毫,明辨是非。

【折角之口】:角:鹿角。折断鹿角的嘴。形容人口才很好,善于辩论。

【正大高明】:正大:正直,不存私心;高明:学问多。形容人知识广博,道德高尚。

【知机识窍】:掌握时机和窍门。形容人机灵。

【直性狭中】:性:性格;狭:狭隘。性格直爽,但心胸狭隘,不能容人容事。

【趾踵相错】:形容人数之多。

同“趾踵相接”。

【趾踵相接】:形容人数之多。亦作“趾踵相错”。

【至诚高节】:至:最。最忠诚,最高尚的节操。形容人品高尚。

【志冲牛斗】:牛斗:牵牛星与北斗星。形容人的气势很盛。

【质木无文】:指诗文质朴而少文采。也用以形容人品朴实无华。

【栉风沐雨】:栉:梳头发;沐:洗头发。风梳发,雨洗头。形容人经常在外面不顾风雨地辛苦奔波。

【智名勇功】:有谋略、有胆量和功夫。形容人文武兼备。

【智勇兼备】:形容人既有智谋,又很勇敢。

【中心如噎】:中心:内心;噎:食物堵住了食管。心中郁闷,象有食物堵住了喉咙一样。形容人的内心愁苦。

【踵迹相接】:谓脚迹相连。形容人数众多,接连不断。同“踵趾相接”。

【踵接肩摩】:摩肩接踵。肩挨肩,脚碰脚。形容人多,拥挤不堪。

【踵武相接】:谓脚迹相连。形容人数众多,接连不断。同“踵趾相接”。

【踵趾相接】:谓脚迹相连。形容人数众多,接连不断。

【踵足相接】:谓脚迹相连。形容人数众多,接连不断。同“踵趾相接”。

【众口嗷嗷】:嗷嗷:哀号声。形容人们因饥饿而嗷嗷哀号。

【珠玑满腹】:玑:不圆的珠子;珠玑:比喻优美的文章。形容人很有文才。

【猪狗不如】:连猪狗都不如。形容人格低下,品行极坏。

【竹清松瘦】:形容人的外貌清瘦有神。

【竹罄南山】:罄:尽,完。形容人罪恶极多,书写不尽。

【逐队成群】:形容人多。

【逐影吠声】:形容人云亦云,毫无主见。

【椎心顿足】:形容人悲痛、悔恨等时的情状。同“椎胸顿足”。

【椎胸跌足】:犹言椎胸顿足。形容人悲痛、悔恨等时的情状。

【椎胸顿足】:形容人悲痛、悔恨等时的情状。

【椎膺顿足】:形容人悲痛、悔恨等时的情状。同“椎胸顿足”。

【子夏悬鹑】:鹑:鹑鸟尾秃有如补绽百结。指子夏生活寒苦却不愿做官,衣服破烂打结,披在身上像挂着的鹑鸟尾一样。形容人衣衫褴褛,生活困顿却清高自持,安贫乐道。

【足智多谋】:足:充实,足够;智:聪明、智慧;谋:计谋。富有智慧,善于谋划。形容人善于料事和用计。

【左顾右盼】:顾、盼:看。向左右两边看。形容人骄傲得意的神情。

【左拥右抱】:形容人姬妾多(多见于旧小说)。

365体育投注提现由小学生作文网(www.zzxu.cn)收集整理,转载请注明出处!原文地址zishu/200zi/485720.html

文章评论
Copyright © 2006 - 2016 WWW.ZZXU.CN All Rights Reserved
小学生作文网 版权所有